Στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου (www.haf.gr) αναρτήθηκε η με αλφαβητική σειρά κατάσταση των υποψηφίων για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν μόνο ταχυδρομικά, τα ελλείποντα-ελλιπή , μέχρι τις 5 Ιουνίου 2018 (θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημόσιας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από τη ΔΑΕ), στη ΔΑΕ και στη διεύθυνση:

Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ/Β1)

ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΓΑ 1010

Σε περιπτώσεις παράλειψης συμπλήρωσης κάποιου από τα πεδία της αίτησης που απαιτούν ΝΑΙ ή ΟΧΙ, θα αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται η ανάλογη επιθυμία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται-υπογράφονται (απαραίτητη θεώρηση για το γνήσιο της/των υπογραφής/-ών), από τον υποψήφιο εάν είναι ενήλικος ή από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, εάν είναι ανήλικος.

Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210-8192132 – 133, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 7:30 έως τις 15:00.

Επισημαίνεται, ότι όσοι εκ των υποψηφίων έχουν υποβάλλει μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη Δήλωση, το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης (υπόδειγμα 5 της ΕΔΥΕΘΑ 13/2018), καθώς και τις υγειονομικές εξετάσεις, πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τα ανωτέρω τηλέφωνα για περαιτέρω οδηγίες.