Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για τους σπουδαστές των ΑΕΝ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/09/2017 - 16:34 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

: Τα κριτήρια και τα

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό της α) 15.2.2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, β) 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, γ) 9.8.2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, δ) 12.10. 2013 σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, ε) 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, στ) 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, ζ) 24.5.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η) 22.8.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θ) 25.10.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ι) 7.11 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 2 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Ειδήσεις για

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 3617/Α321

 

Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό της α) 15.2.2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, β) 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, γ) 9.8.2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, δ) 12.10. 2013 σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, ε) 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, στ) 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, ζ) 24.5.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η) 22.8.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θ) 25.10.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ι) 7.11 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έ χοντας υπόψη: 1. Το ν. 867/1979 (Α΄ 24) «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.07.1978 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 (Α΄ 123).

 

«Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις». 3. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α΄/03.09.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 5. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 (Α΄ 178) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/1982 (Α΄ 81) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α΄ 23) «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 7. Τα άρθρα 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» καθώς και αυτές των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Το ν.3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». 11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 12. Τις διατάξεις του π.δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194), όπως ισχύει. 13. Τα άρθρα 2 και 3 του π.δ/τος 70/2015 (Α΄ 114) που αφορούν στη μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντίστοιχα.

Δείτε αναλυτικά όλο το ΦΕΚ:

 

Στο stegastiko.minedu.gov.gr οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα – H διαδικασία

Loading...
  • europalso   ideascentral