Ανακοινώθηκαν από το οι) αλφαβητικοί πίνακες υποψηφίων και απορριφθέντων για το δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών.

Ανακοινώνονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 3 της αριθ. Φ.821/74513 /Η2/ 8-5-2017 (Β΄ 1742) αλφαβητικοί πίνακες υποψηφίων και απορριφθέντων για το δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών

Σχολείων, ως εξής:
1) κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ,
2) Εκπαιδευτικός Σύμβουλος στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης,
3Α) κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης και
3Β) κλάδουΠΕ86 Πληροφορικής στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙV.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη 28-4-2021 και ώρα 23.59.

Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]