Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές των φοιτητών «μέσω του διαλόγου με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς» γνωστοποίησε ο υφυπουργός Βασίλης Διγαλάκης

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1486/24-10-2019, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γιώργος Στύλιος, με θέμα «Νόμοι της προηγούμενης Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούν στρεβλώσεις στις μετεγγραφές των ΑΕΙ», σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

 

 

Στο πλαίσιο των μετεγγραφών των φοιτητών Α.Ε.Ι., το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄), όπως ισχύει, μοριοδοτεί τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. για οικονομικά κριτήρια -με εισόδημα έως 9.000 € κατά κεφαλήν (από 3-6 μόρια)- καθώς και για κοινωνικά κριτήρια, όπως η πολυτεκνία / τριτεκνία, τέκνα άγαμης μητέρας, καθώς και σοβαρές ασθένειες του ίδιου του αιτούντα τη μετεγγραφή ή μελών της οικογενείας του κ.α. Ο έλεγχος του εισοδήματος διενεργείται από την Α.Α.Δ.Ε. μέσω των δηλωθέντων ΑΦΜ.

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το στοιχείο ε) της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015, όπως ισχύει, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή στους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. οι οποίοι έχουν αδελφούς φοιτητές σε Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α., Σχολή Καλών Τεχνών, καθώς και αδελφούς σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), εφόσον σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους, όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχουφοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος (2018), δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των δωδεκάμισι χιλιάδων (12.500) ευρώ.

 

Ο έλεγχος του εισοδήματος διενεργείται από την Α.Α.Δ.Ε. μέσω των δηλωθέντων ΑΦΜ. Επιπλέον, σε περίπτωση απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας, με κατά κεφαλήν εισόδημα έως 5.000 ευρώ, μπορούν να αιτηθούν μετεγγραφής και φοιτητές των οποίων ο αδελφός φοιτά και διαμένει στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Οι φοιτητές της ανωτέρω περίπτωσης μετεγγράφονται χωρίς να εξετάζονται περαιτέρω κριτήρια και εκτός της ποσόστωσης 15% που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015. Επίσης, στην παράγραφο 9 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 ορίζεται και η υποβολή αιτήσεων κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους που δεν αναφέρονται ήδη στις προαναφερόμενες διατάξεις. Οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται από την Επιτροπή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών.

 

Εκτός των ανωτέρω, βρίσκονται σε ισχύ οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται διαδικασία αμοιβαίων μετεγγραφών φοιτητών Α.Ε.Ι., οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη αριθ. 207358/ΓΔ6/2014 (ΦΕΚ 3573 Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-3 της ανωτέρω Απόφασης, οι φοιτητές σε Σχολές ή Τμήματα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης δύνανται να αιτηθούν αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης. Η αμοιβαία μεταφορά θέσης δεν επιτρέπεται από και προς Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής δύναται να πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο ίδιο εξάμηνο σπουδών. Ακολούθως, όσον αφορά στις μετεγγραφές φοιτητών Τμημάτων καταργηθέντων Τ.Ε.Ι. σημειώνονται τα εξής Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) και 13 (Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων) του ν.4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142), 6 (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας) και 12 (Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας) του ν.4589/2018 (ΦΕΚ Α΄13), 11 (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης), 21 (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας), 31 (Τ.Ε.Ι. Κρήτης), 43 (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας) και 53 (Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου) του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. που καταργήθηκαν με τους παραπάνω νόμους συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος αυτών, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα – με κάποιες εξαιρέσεις- με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Β) Οι εγγραφές και μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα των καταργηθέντων με τους ανωτέρω νόμους Τ.Ε.Ι. διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 20182019. Συγκεκριμένα: α) εγγραφές και μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 [άρθρα 5 παρ.7 του ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) και 13 παρ.7 του ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄)] β) μετεγγραφές φοιτητών και εγγραφές από κατατακτήριες εξετάσεις στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 [άρθρο 13 παρ.3 του ν.4589/2018 (ΦΕΚ 13 Α΄)] γ) μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. (Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας) διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 [παρ. 9 του άρθρου 55 του ν.4610/19 (ΦΕΚ 70 Α΄)]. Ακολούθως, η αρ. 104100/Ζ1/27-6-2019 (ΦΕΚ 2656 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Αντιστοιχίες Τμημάτων , Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» περιλαμβάνει μόνο τμήματα Πανεπιστημίων.

 

Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή των εγγεγραμμένων φοιτητών, κατά την έναρξη ισχύος των ως άνω νόμων, σε Τμήματα των (καταργηθέντων) Τ.Ε.Ι., σε άλλα Τμήματα Τ.Ε.Ι., των οποίων η ακαδημαϊκή λειτουργία συνεχίζεται μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών, αλλά ούτε και σε Τμήματα Πανεπιστημίων διότι οι ως άνω φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους-του οποίου η ακαδημαϊκή λειτουργία συνεχίζεται μεταβατικά – και μόνο αφού εξεταστούν επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τέλος, πρόθεση της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι μέσω του διαλόγου που έχει ήδη ξεκινήσει με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους άλλος εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς να αναμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις μετεγγραφές των φοιτητών. Σκοπός είναι το νέο πλαίσιο να γίνει γνωστό σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εγκαίρως, τηρώντας τον απαιτούμενο χρόνο διαβούλευσης και, βέβαια, να ισχύσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η βασική λογική είναι να προκύψει ένα νέο πλαίσιο πιο δίκαιο και αντικειμενικό σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο της απερχόμενης πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., το οποίο να λαμβάνει υπόψη και ακαδημαϊκά κριτήρια και να διασφαλίζει το επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών χωρίς να προκαλείται υπερκορεσμός στα Πανεπιστήμια του κέντρου και, συγχρόνως, να αποψιλώνονται τα περιφερειακά ιδρύματα.