Σύμφωνα με εγκύκλιο τα εντάσσονται στα Γυμνάσια ΕΝΕΕΓΥΛ και στα

H απόφαση

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 251/23-12-2021 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 4876/τΑ΄/23-12- 2021 με θέμα: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία
της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. 170975/Δ2/29-12-2021 εγκύκλιος με θέμα:

«Γνωστοποίηση Νόμου» και συγκεκριμένα :

Το άρθρο 122 του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του Μέρους Β΄ του ανωτέρω νόμου αφορά στην ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου.