: Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο για την επιστροφή στο και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μετά από το διάστημα παραμονής στο σπίτι στην περίοδο της : Ηλεκτρονικό έντυπο με τίτλο “Επιστροφή στο και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μετά από το διάστημα παραμονής στο σπίτι στην περίοδο της πανδημίας COVID-19:

Χρήσιμες επισημάνσεις και έντυπα δραστηριοτήτων

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (αρ. πρωτ. 3757/08-05- 2020) σάς γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε το ηλεκτρονικό έντυπο με τίτλο “Επιστροφή στο σχολείο και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μετά από το διάστημα παραμονής στο σπίτι στην περίοδο της πανδημίας COVID-19: Χρήσιμες επισημάνσεις και έντυπα δραστηριοτήτων” του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ως άνω ηλεκτρονικό έντυπο, το οποίο και επισυνάπτεται, στοχεύει στη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης στην τάξη και στην ενίσχυση των συναισθηματικών δεσμών μεταξύ των μαθητών/τριών μετά την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων και την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.

Απώτερος σκοπός είναι η στήριξη των παιδιών ενισχύοντας τις κοινωνικοσυναισθηματικές διαστάσεις της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό περιγράφονται ορισμένοι βασικοί άξονες και χρήσιμες επισημάνσεις για τη διαχείριση της ομάδας και τη στήριξη των μαθητών/-τριών στη μετάβαση και την επανασύνδεσή τους με την τάξη. Με βάση τους άξονες αυτούς παρατίθενται τέσσερα έντυπα δραστηριοτήτων, που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/-τριες με στόχο την αποτελεσματικότερη στήριξή τους.