Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», MIS 5022549, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης ολοκληρώθηκε η Α ́ φάση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-2021 σε τέσσερις (4) διακριτές θεματικές ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α ́ τάξη ΕΠΑ.Λ.

Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α ́ τάξη ΕΠΑ.Λ.

Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή/ήτριας – Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη μαθητών/τριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα στους/στις μαθητές/ήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Σύμβουλος Ψυχολόγος – Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/ήτριες

Η επιμόρφωση ολοκληρώθηκε σε διάστημα πέντε (5) εβδομάδων, με ημερομηνία
έναρξης την 10η Μαΐου 2021 και λήξης την 25η

Ιουνίου 2021, συνολικής διάρκειας

τριάντα δύο (32) ωρών, ως εξής:
α) είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση (συνεδρίες)
β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση
Στην επιμόρφωση συμμετείχαν 1200 επιμορφούμενοι/ες (εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι)
δημιουργήθηκαν 100 τμήματα και έγινε διαχωρισμός των επιμορφούμενων ανά
υπομητρώο και ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες και δυσκολίες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, ξεπερνώντας όμως αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης και του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ευχαριστούν ιδιαίτερα τους/τις επιμορφούμενους/ες, τους/τις
επιμορφωτές/τριες, για τη συμμετοχή τους σ’ αυτή τη φάση επιμόρφωσης της Πράξης.

Η Ομάδα της Πράξης
«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», MIS 5022549