Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Ιδρυση Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης ΕΚΕΠΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/04/2019 - 17:48 | Author: Newsroom Ipaidia

Ιδρυση Εθνικού Κέντρού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΕΚΕΠΕ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με αντικείμενο τις Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, τον προγραμματισμό επιμορφώσεων, τη τεκμηρίωση νέων καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών σε θέματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.

Η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών περιγράφεται στο άρθρο 240 την παράγραφο 3 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή
Για την επίτευξη των σκοπών του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.) και το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε.:

α) Εφαρµόζει σύγχρονες επιµορφωτικές µεθόδους, µε τη µελέτη και εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων ηλεκτρονικής µάθησης, εξ αποστάσεως διδασκαλία και εν γένει χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

β) Εφαρµόζει µεθοδολογία ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών για τον σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό των επιµορφωτικών προγραµµάτων.

γ) Εκπονεί µελέτες και διενεργεί έρευνες σε θέµατα που σχετίζονται µε τον σκοπό του και παρέχει τα πορίσµατα και συµπεράσµατα αυτών στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

δ) Συµµετέχει σε διαγωνισµούς για την ανάληψη δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον σκοπό του.

ε) Καταγράφει, αναπτύσσει και τεκµηριώνει καινοτόµες µεθόδους, καλές πρακτικές και τεχνογνωσία σε θέµατα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

στ) Συµβάλλεται µε άλλα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς που ανήκουν στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και µε διεθνείς οργανισµούς, και παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στα ως άνω ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης και στους ως άνω φορείς.

Loading...
  • europalso

    ideascentral