Ανάθεση έργου σε εκπαιδευτικούς για την εκπόνηση επιμορφωτικού – υποστηρικτικού υλικού έκανε με ανακοίνωση του το .

Η ανακοίνωση:

Σήμερα, 28 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνίου.

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα, Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου.

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο
Ι.Ε.Π. Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.

Εισήγηση έγκρισης ανάθεσης έργου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) α) σε εκπονητές για την παραγωγή επιμορφωτικού και υποστηρικτικού υλικού και β) σε εκπονητές για την παραγωγή προγραμμάτων καλλιέργειας δεξιοτήτων του ΠΕ5 «Εκπόνηση επιμορφωτικού -Υποστηρικτικού υλικού.

Οι εκπονητές οφείλουν να μεριμνήσουν άμεσα για την έκδοση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της ανάθεσης. Το εργολαβικό αντάλλαγμα για τους Εκπονητές Υλικού ορίζεται στο ποσόν των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600€), το οποίο αντιστοιχεί σε 0,8 Α/Μ ύψους 2.000 € και για τους Εκπονητές Προγραμμάτων ορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200 €), το οποίο αντιστοιχεί σε 0,6 Α/Μ ύψους 2.000,00€. Σύμφωνα με το ΙΕΠ στο εργολαβικό αντάλλαγμα συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ