Καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση οι όροι , οι προϋποθέσεις καιη διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου σε υπαλλήλους αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. που είναι αποσπασμένοι στο εξωτερικό ως εξής:

Α1. ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Δικαιούχοι είναι εκπαιδευτικοί Α ́/θμιας και Β ́/θμιας εκπαίδευσης, διοικητικοί υπάλληλοι και συντονιστές εκπαίδευσης.
2. Το ειδικό επιμίσθιο που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο καθορίζεται με τη με αριθ.2/20801/0022/14.3.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 807 Β ́) και καταβάλλεται στους δικαιούχους επιπλέον των τακτικών αποδοχών, εφόσον δεν καταβάλλεται για τον ίδιο σκοπό αποζημίωση από Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό ή τοπική πηγή ή ξένη Αρχή.
3. Η καταβολή του επιμισθίου αρχίζει από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας – η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους της χώρας που έχει αποσπαστεί ο δικαιούχος – και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της απόσπασης, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη προσφορά υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
4. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται και:
α. Κατά το χρονικό διάστημα κανονικής άδειας που διανύεται εντός ή εκτός χώρας απόσπασης,
με εξαίρεση την κανονική άδεια που χορηγείται σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, ακόμα και αν απασχολούνται και στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης για συμπλήρωση ωραρίου, όταν αυτή συμπίπτει με χρονικό διάστημα 10 ημερών από την έναρξη ή πριν τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας απόσπασης και όταν αυτή προηγείται ή έπεται διακοπών. Ως ημερομηνίες έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους στα σχολεία νοούνται αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα ή αυτές που έχουν καθοριστεί από την αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ύστερα από πρόταση του οικείου φορέα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα υποδοχής.
β. Κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών που διανύονται εντός ή εκτός χώρας απόσπασης. Ειδικότερα για την περίοδο των θερινών διακοπών εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
i. Στις περιπτώσεις στις οποίες η απόσπαση του εκπαιδευτικού δεν συνεχίζεται για το επόμενο σχολικό έτος με οποιαδήποτε απόφαση της αρμόδιας ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (λήξη, μη ανανέωση, διακοπή κλπ), το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους της χώρας απόσπασης. Στους διοικητικούς υπαλλήλους και στους εκπαιδευτικούς που
υπηρετούν με πλήρη απασχόληση στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού, το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της απόσπασής τους.
ii. Στις περιπτώσεις στις οποίες παρατείνεται η απόσπαση του εκπαιδευτικού για το επόμενο σχολικό έτος για την ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού ή μετακινείται σε άλλη χώρα με απόφαση της αρμόδιας ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (παράταση απόσπασης, μετακίνηση σε άλλη χώρα του εξωτερικού κλπ), το επιμίσθιο των θερινών διακοπών καταβάλλεται εάν η σχετική απόφαση εκδοθεί πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους της ίδιας χώρας ή της χώρας στην οποία μετακινείται ο εκπαιδευτικός. Στην περίπτωση της αλλαγής χώρας, το επιμίσθιο των θερινών μηνών καταβάλλεται στο δικαιούχο από την προηγούμενη χώρα απόσπασης. Η καταβολή του επιμισθίου των θερινών μηνών στις περιπτώσεις της περ. (ii) της παρούσας 4.β υποπαραγράφου πραγματοποιείται με την ανάληψη υπηρεσίας για το νέο σχολικό έτος.
γ. Κατά το χρονικό διάστημα των αδειών κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνων όταν διανύονται στη χώρα απόσπασης. Καταβάλλεται επίσης κατά το χρονικό διάστημα διακοπών που συμπίπτει με τις ανωτέρω άδειες και διανύεται εκτός χώρας απόσπασης.
δ. Κατά το χρονικό διάστημα τρίμηνης άδειας της παρ. 1 του άρθρ. 53 του ν. 3528/2007 καθώς και κατά το χρονικό διάστημα της άδειας της παρ. 4 του άρθρ. 52 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που χορηγείται στους υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, όταν διανύονται στη χώρα απόσπασης. Καταβάλλεται επίσης κατά το χρονικό διάστημα διακοπών που συμπίπτει με τις ανωτέρω άδειες και διανύεται εκτός χώρας απόσπασης.
ε. Κατά το χρονικό διάστημα αναρρωτικής άδειας που διανύεται στη χώρα απόσπασης. Στην περίπτωση που η αναρρωτική άδεια διανύεται εκτός χώρας απόσπασης, το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται για τις πέντε πρώτες μέρες, με την προϋπόθεση ότι δεν συμπίπτουν με προηγούμενο ή επόμενο διάστημα κανονικής άδειας και διακοπών. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται επίσης στη διάρκεια αναρρωτικής άδειας που διανύεται εκτός χώρας απόσπασης και συμπίπτει με χρονικό διάστημα διακοπών.
στ. Κατά το χρονικό διάστημα άδειας για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στην Ελλάδα, η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά και για τους υπαλλήλους των οικείων διπλωματικών αρχών της χώρας απόσπασης.
ζ. Όταν έχει χορηγηθεί ειδική άδεια, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4027/2011 για μετάβαση μόνο στην Ελλάδα για σοβαρούς λόγους που θα εκτιμώνται από το Συντονιστή. Δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αυτής όταν ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στην Ελλάδα με οποιαδήποτε άδεια του ν. 3528/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή με διακοπές.
η. Κατά το χρονικό διάστημα των αδειών που χορηγούνται σε περιπτώσεις γάμου, θανάτου συζύγου ή συγγενικού προσώπου, κλπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις και διανύονται εντός ή εκτός χώρας απόσπασης.
5. Η καταβολή του ειδικού επιμισθίου διακόπτεται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν προβλέπεται ρητά από τα οριζόμενα στην παρ. 4 της παρούσας.
6. Στις περιπτώσεις στις οποίες με απόφαση της αρμόδιας ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποσπάται στο εξωτερικό εκπαιδευτικός με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και συνάπτει σύμβαση εργασίας με τοπική πηγή ή ξένη Αρχή και του καταβάλλεται από αυτή για τον ίδιο σκοπό, συνεχώς ή κατά διαστήματα, αποζημίωση:
α. μεγαλύτερη ή ίδια με το ύψος του Ελληνικού επιμισθίου, δε χορηγείται επιμίσθιο από το Ελληνικό Δημόσιο τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του φορέα καταβολής της αποζημίωσης.
β. μικρότερη του Ελληνικού επιμισθίου, συμπληρώνεται η αποζημίωση αυτή από το Ελληνικό δημόσιο μέχρι το ύψος του Ελληνικού επιμισθίου τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του φορέα καταβολής της αποζημίωσης.
Για τον υπολογισμό της διαφοράς του επιμισθίου που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνεται υπόψη το μικτό ποσό του ελληνικού επιμισθίου και το μικτό ποσό που καταβάλλεται από άλλη πηγή ή ξένη Αρχή στο δικαιούχο.
7. Σε περίπτωση που καταβάλλεται οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση αντί του ειδικού επιμισθίου από οποιαδήποτε υπηρεσία ή Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους στους οποίους καταβάλλονται οι τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, η αποζημίωση αυτή δεν υπολείπεται του καθορισμένου ειδικού
επιμισθίου, αλλά ούτε το υπερβαίνει. Σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλεται η ανωτέρω αποζημίωση αν δεν προβλέπεται από τη σχετική απόφαση απόσπασης η καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού.
8. Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιμισθίου, η σχετική περικοπή θα πραγματοποιείται από την πληρωμή επόμενων μηνών, όσο διαρκεί η απόσπαση στο εξωτερικό. Σε περίπτωση οριστικής επιστροφής του δικαιούχου, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατούνται από τις τακτικές του αποδοχές με πράξη καταλογισμού από το αρμόδιο όργανο που έχει οριστεί με την αριθ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4.10.2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1461 Β ́) και μετά από εισήγηση του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
Α2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τακτικά εντάλματα Πληρωμής μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε υποκατάστημα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την με αριθ.2/37345/0004/04.6.2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 784 Β ́), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 2/49931/0004/27.7.2010 (ΦΕΚ 1135 Β ́) όμοια, οι οποίες εκδόθηκαν κατ ́ εξουσιοδότηση του ν. 3845/2010, αριθ.2 παρ.1β (ΦΕΚ 65 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με το αριθ.20, παρ.1 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ́).
Β. Τροποποιείται η με αριθ.2/20801/0022/14.3.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 807 Β ́) καθορισμ’ος μειωμένου ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και συντονιστών εκπαίδευσης, με τον καθορισμό αυτού σε ΕΥΡΩ στις χώρες που καταβάλλονταν σε τοπικό νόμισμα.