Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εξέδωσε τη συγκεκριμένη Απόφαση του , ανεξαρτήτως  τυχόν κινήτρου για εξοικονόμηση διδακτικού προσωπικού, προφανώς και με το σκεπτικό ότι, αφού οι μαθητές  δεν θα μπορούν να επιλέξουν διαφορετική από αυτήν τις βασικές αρχές της οποίας διδάχτηκαν στο Δημοτικό  συνεχίζοντας έτσι την ίδια γλώσσα για 3 τάξεις στο Γυμνάσιο θα αυξάνουν τις πιθανότητες να λάβουν το .

Κατά την παράγραφο 1 της Υπουργικής Απόφασης :

« Η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων βεβαιώνεται εγγράφως η δεύτερη ξένη γλώσσα που διδάχτηκε κάθε μαθητής/τρια στο Δημοτικό. Η παραπάνω έγγραφη βεβαίωση επισυνάπτεται στον Τίτλο Σπουδών των μαθητών/τριών κατά την εγγραφή τους στο Γυμνάσιο, στις 15 Ιουνίου».

Από το παραπάνω εδάφιο δεν προκύπτει μια «τυχαία» κατάργηση  της «ελεύθερης επιλογής» αλλά ότι   δεν ενδιαφέρεται το Υπουργείο να συνεχιστεί αυτή , (η «ελεύθερη επιλογή»)  και στο Γυμνάσιο (εκτός από τα 29 Σχολεία που διδάσκεται και η Ιταλική) καθώς αυτή, (η «ελεύθερη επιλογή»), θεωρεί ότι μπορεί ΚΑΙ ΑΡΚΕΙ να υπάρχει ΜΟΝΟ στο Δημοτικό και από την Ε΄ Δημοτικού να «κλειδώνει» ο μαθητής που επέλεξε Γαλλικά ή Γερμανικά μέχρι και την Γ’ Γυμνασίου και  μόνο κατ΄εξαίρεση και αιτιολογημένα προβάλλοντας σαφείς και συγκεκριμένους λόγους που να δικαιολογεί την εξαίρεση  από εφαρμογή της διατάξεως , επιτρέπεται ο μαθητής να αλλάξει στην Α΄ Γυμνασίου την επιλογή δεύτερης ξένης Γλώσσας ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ τηρούνται οι προϋποθέσεις σχηματισμού τμημάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3 της Υπουργικής Απόφασης που θα αναφερθούμε αναλυτικότερα παρακάτω.

Έτσι κατά την παράγραφο 2 της Υπουργικής Απόφασης:

«Κατ’ εξαίρεση, οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α΄ Γυμνασίου την επιλογή δεύτερης ξένης Γλώσσας δύνανται να υποβάλουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως τη 10η Ιουνίου στη Διεύθυνση του Δημοτικού από το οποίο αποφοιτούν οι μαθητές/τριες.

Οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών σχολείων ενημερώνουν για την παραπάνω προθεσμία τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης με επιστολή τους εντός του Μαΐου.

Οι  Διευθυντές/τριες των Δημοτικών επισυνάπτουν την αίτηση στον τίτλο σπουδών που αποστέλλουν στο Γυμνάσιο εγγραφής των μαθητών/τριών.                                                                Το Γυμνάσιο εγγραφής δύναται κατά περίπτωση να ικανοποιήσει το αίτημα, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις σχηματισμού τμημάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος».

Και κατά την παράγραφο 3 της Υπουργικής Απόφασης :

«Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων όπου διδάσκεται η ιταλική γλώσσα ενημερώνουν σχετικά εντός του Μαΐου τα Δημοτικά Σχολεία από τα οποία προέρχονται, σύμφωνα με την ισχύουσα χωροταξική κατανομή, οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης και οι Διευθυντές/ντριες των συγκεκριμένων Δημοτικών ενημερώνουν σχετικά τους γονείς της ΣΤ΄ τάξης. Εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να διδαχθούν τα παιδιά τους την ιταλική γλώσσα, υποβάλλουν μέχρι τη 10η Ιουνίου σχετική δήλωση, την οποία οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων επισυνάπτουν στον τίτλο σπουδών που αποστέλλουν στο Γυμνάσιο.

Η επιλογή της ιταλικής γλώσσας προβλέπεται μόνο εφόσον η γλώσσα αυτή διδάσκεται στο Γυμνάσιο στο οποίο έχει ορισθεί να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες και δεν μπορεί να αποτελεί λόγο εγγραφής σε άλλο Γυμνάσιο».

Από την Υπουργική Απόφαση όμως ΔΕΝ προκύπτει μόνο ένα πρόβλημα αυτό της κατάργησης της «ελεύθερης επιλογής» στο Γυμνάσιο, (η τελευταία συνεχίζει να υπάρχει, όπως προαναφέρθηκε, κατ’ εξαίρεση ΜΟΝΟ σε 29 Γυμνάσια σε όλη τη χώρα, αυτά που έχουν και Ιταλικά). Τα προβλήματα που προκύπτουν είναι πολύ περισσότερα τα οποία μπορεί να συνοψιστούν στα εξής :

Α.  Κατ’ αρχήν  η Υπουργική Απόφαση  για πρώτη φορά στο Γυμνάσιο  συνδέει τα τμήματα της Β΄ ξένης γλώσσας  με τα τμήματα Γενικής Παιδείας  και τα περιορίζει σε ίσο αριθμό  τμημάτων με τα τελευταία, ενώ με  την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση 174424/Δ2/19-10-2016 (ΦΕΚ 3563/Β/4-11-2016, ΑΔΑ:6ΝΦΦ4653ΠΣ-ΣΜ7) του Υπουργείου Παιδείας δημιουργούνταν,  είτε τμήματα παράλληλα Γαλλικών – Γερμανικών   με 12 ή και λιγότερους μαθητές,  είτε τμήματα αμιγή  Γαλλικών – Γερμανικών  με ισοδύναμο περίπου αριθμό μαθητών,   χωρίς να τίθεται ο  αριθμητικός περιορισμός τους  και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις, σε αριθμό ίσο με αυτό των τμημάτων γενικής παιδείας.

Ο συγκεκριμένος τρόπος δημιουργίας των τμημάτων Β’ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο σύμφωνα με την περσινή Υ.Α.  διευκόλυνε τόσο την ομαλή διαμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος όσο και την κάλυψη των διδακτικών αναγκών από τους τοποθετημένους στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα εκπαιδευτικούς της Β’ ξένης γλώσσας, τα οποία δεν θα συντρέχουν  με τη εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης.

Κατά την παράγραφο 2 της Υπουργικής Απόφασης :

« Στα Γυμνάσια όπου λειτουργούν δύο ή περισσότερα τμήματα γενικής παιδείας δημιουργούνται στην Α΄ τάξη παράλληλα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης. Στα Γυμνάσια όπου λειτουργεί ένα τμήμα γενικής παιδείας οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης διδάσκονται τη δεύτερη ξένη γλώσσα που πλειοψηφεί.

Αν ο αριθμός μαθητών/τριών της γαλλικής γλώσσας είναι ακριβώς ίσος με τον αριθμό εκείνων της γερμανικής γλώσσας, τότε διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε κάθε περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός παρέχει την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη στους/ στις μαθητές/τριες που δεν έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό τη γλώσσα του τμήματος στο οποίο εντάσσονται, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκμάθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο/η εκπαιδευτικός κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές στο διδακτικό υλικό και επιδεικνύει την απαιτούμενη ευελιξία και επιείκεια σε όλα τα επίπεδα κατά τα πρώτα στάδια εκμάθησης της γλώσσας».

Η ουσία του προβλήματος όμως είναι ότι, ενώ το Υπουργείο Παιδείας καταργεί και σωστά, σύμφωνα με το σκεπτικό του, την «ελεύθερη επιλογή» της Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο αφού υποτίθεται θέλει να αυξήσει τις πιθανότητες στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μαθητών να λάβουν εκεί το Κ.Π.Γ. καθώς θα συνεχίζουν στη γλώσσα  την οποία διδάχτηκαν για δύο χρονιές στο Δημοτικό, διατηρεί σε ισχύ   την «ελεύθερη επιλογή» και την «αρχή της πλειοψηφίας ακόμη και ενός μαθητή»,  ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθητών που μειοψήφησαν», για τη δημιουργία τμημάτων στην επιλεγόμενη στην Ε΄ τάξη γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία θα λειτουργεί πλέον ως «κλειδωμένος  τροφοδότης»  μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, (υπ’ αριθμ. 70691/Δ1/26-4-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου») .

Β.  Από το συγκεκριμένο εδάφιο, «Η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων βεβαιώνεται εγγράφως η δεύτερη ξένη γλώσσα που διδάχτηκε κάθε μαθητής/τρια στο Δημοτικό.                                                                           Η παραπάνω έγγραφη βεβαίωση επισυνάπτεται στον Τίτλο Σπουδών των μαθητών/τριών κατά την εγγραφή τους στο Γυμνάσιο, στις 15 Ιουνίου»,  όπως προαναφέρθηκε,   δεν προκύπτει μια «τυχαία» κατάργηση  της ελεύθερης επιλογής αλλά ότι   δεν ενδιαφέρεται το Υπουργείο να συνεχιστεί αυτή , (η ελεύθερη επιλογή)  και στο Γυμνάσιο (εκτός από τα 29 Σχολεία που διδάσκεται και η Ιταλική) καθώς αυτή θεωρεί ότι μπορεί ΚΑΙ ΑΡΚΕΙ να υπάρχει μόνο στο Δημοτικό και από την Ε΄ Δημοτικού να «κλειδώνει» ο μαθητής που επέλεξε Γαλλικά ή Γερμανικά μέχρι και την Γ’ Γυμνασίου.

Από το παραπάνω εδάφιο όμως προκύπτει ότι  το Υπουργείο Παιδείας  «φάσκει και αντιφάσκει» ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό Του, δηλαδή την αύξηση των πιθανοτήτων λήψης Κ.Π.Γ.  στο Γυμνάσιο από τον μαθητή που επέλεξε Γαλλικά ή Γερμανικά στην Ε΄ Δημοτικού, καθώς θα εξαναγκάζονται οι μαθητές με τον τρόπο δημιουργίας των τμημάτων να διδαχθούν άλλη Ξένη Γλώσσα από αυτήν που επιθυμούν, με μόνο κριτήριο την συχνά οριακή αριθμητική  υπεροχή   που θα προκύπτει από την πλειοψηφία των  μαθητών με τη συγκεκριμένη από την Ε’ Δημοτικού διδαχθείσα Β΄ ξένη γλώσσα που θα εισέρχονται από τα Δημοτικά σχολεία αναφοράς στο συγκεκριμένο Γυμνάσιο.

Και τούτο διότι μαθητής ή μαθητές που επέλεξαν Γαλλικά από την Ε΄ τάξη σε ένα από τα Δημοτικά που στέλνει μαθητές στο Γυμνάσιο της περιοχής  μπορεί να μη συνεχίσουν τη Γαλλική γλώσσα, όπως θα συμβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία μαθητές που θα έρθουν από άλλα Δημοτικά έχουν επιλέξει στην Ε΄ τάξη Γερμανικά σχηματίζοντας πλειοψηφία και έτσι οι μεν μαθητές που θα συνεχίσουν τη Γερμανική γλώσσα από την Ε΄ Δημοτικού μέχρι και την Γ΄ Γυμνασίου θα έχουν αυξημένες πιθανότητες λήψης του Κ.Π.Γ. ενώ οι μαθητές που διδάχτηκαν στο Δημοτικό Γαλλικά και θα αναγκάζονται από την Α΄  Γυμνασίου να διδαχτούν από την αρχή Γερμανικά θα μειονεκτούν σοβαρά ως προς τη δυνατότητα λήψης Κ.Π.Γ. λόγω ασυνέχειας  της διδασκόμενης Β΄ ξένης γλώσσας από την Ε ΄Δημοτικού μέχρι και τις τάξεις του Γυμνασίου.

Παρά το γεγονός βέβαια ότι στην παράγραφο 2 εδάφιο 2 της Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται ότι:

«Σε κάθε περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός παρέχει την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη στους/ στις μαθητές/τριες που δεν έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό τη γλώσσα του τμήματος στο οποίο εντάσσονται, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκμάθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο/η εκπαιδευτικός κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές στο διδακτικό υλικό και επιδεικνύει την απαιτούμενη ευελιξία και επιείκεια σε όλα τα επίπεδα κατά τα πρώτα στάδια εκμάθησης της γλώσσας».

Παραμένει εκτίμηση του Συλλόγου μας, πως είναι προφανές ότι οι μαθητές που διδάχτηκαν στο Δημοτικό Γαλλικά και θα αναγκάζονται από το Σεπτέμβριο του 2017  στην Α΄  Γυμνασίου, χωρίς σε πολλές περιπτώσεις να είναι η Β΄ γλώσσα που διδάχτηκαν για δύο συνεχόμενα χρόνια στο Δημοτικό,  να διδαχτούν από την αρχή Γερμανικά  ή το αντίθετο, και ως  μη διδασκόμενοι την  ίδια  Β΄ ξένη γλώσσα επί 5ετία αλλά επί 3ετία θα μειονεκτούν σοβαρά ως προς τη δυνατότητα λήψης Κ.Π.Γ.

Οι συνάδελφοι καθηγητές της Β΄ ξένης γλώσσας   θα αναγκαστούν στην προκειμένη περίπτωση  να διδάξουν μαθητές με διαφορετικό επίπεδο γλωσσομάθειας σε ανομοιογενή και  υπεράριθμα τμήματα κάτι που δημιουργεί λόγω αντικειμενικών δυσκολιών σοβαρές αμφιβολίες  αν όντως υπό αυτές  τις συνθήκες θα  επιτυγχάνεται  ποιοτική διδασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας ή  απλά κατά κύριο λόγο εξοικονόμηση προσωπικού ή ακόμα και δημιουργία πλεονάζοντος  με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Γ. Επιπλέον κατά την παράγραφο 2 εδάφιο 1  της Υπουργικής Απόφασης :

« Στα Γυμνάσια όπου λειτουργούν δύο ή περισσότερα τμήματα γενικής παιδείας δημιουργούνται στην Α΄ τάξη παράλληλα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης».

Η  νέα Υπουργική Απόφαση όμως όπως προκύπτει από το παραπάνω εδάφιο στερεί σε  απροσδιόριστο  αριθμό μαθητών/μαθητριών τη δυνατότητα να διδαχθούν στο Γυμνάσιο την γλώσσα που διδάχθηκαν στο Δημοτικό τους και οδηγεί στην δημιουργία πολυπληθών τμημάτων, αφού υποχρεώνει τα δημιουργούμενα τμήματα Ξένης γλώσσας στην Α’ Γυμνασίου  να είναι ίσου αριθμού με τα δημιουργούμενα τμήματα Γενικής Παιδείας.

Η αρνητική αυτή συνέπεια της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης θα εμφανιστεί Πανελλαδικά  και όχι μόνο στις αστικές και ημιαστικές περιοχές για τις οποίες θα είναι εντονότερη. Για τις τελευταίες για παράδειγμα αριθμός μαθητών που διδάχθηκαν στο Δημοτικό συγκεκριμένη Β΄ ξένη γλώσσα, Γαλλικά ή Γερμανικά, θα αποκλείεται από τη συνέχιση της διδασκαλίας της ίδιας γλώσσας στο Γυμνάσιο γιατί απαγορεύεται για το συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο η δημιουργία παράλληλων τμημάτων που να ξεπερνούν τον αριθμό τμημάτων Γενικής Παιδείας.

Έτσι αν το σύνολο των τμημάτων Γενικής Παιδείας είναι 2 και οι μαθητές συνολικά 50 εκ των οποίων οι 16 έχουν διδαχθεί την Γερμανική γλώσσα και οι υπόλοιποι 34 την Γαλλική, τότε υποχρεώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΟΛΟΙ οι μαθητές να διδαχθούν την Γαλλική γλώσσα ενώ θα ήταν δυνατό να δημιουργηθούν τρία (3) παράλληλα τμήματα, 2 Γαλλικής γλώσσας και 1 Γερμανικής ώστε οι 16 μαθητές που διδάχθηκαν στο Δημοτικό την Γερμανική γλώσσα να μην μειονεκτούν ως προς τις δυνατότητες λήψης του Κ.Π.Γ. έναντι των συμμαθητών τους στην περίπτωση που σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ενσωματωθούν ως αρχάριοι στα υποχρεωτικώς δημιουργούμενα μόνο 2 τμήματα Γαλλικής γλώσσας.

Ακόμη και αν το τμήμα π.χ. έχει 28 μαθητές και άρα μπορεί να λειτουργήσουν  και για τις δύο γλώσσες, η καινούρια Υπουργική Απόφαση το απαγορεύει,  παρότι ενδεχομένως να υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός για να διδάξει και την δεύτερη ξένη γλώσσα.

Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα  ακολουθούμενη πολιτική του το Υπουργείο θεωρεί επιτρεπτό και  διατηρεί τον ελάχιστο αριθμό των 12 μαθητών και 10 ή και λιγότερων για απομακρυσμένα Γυμνάσια για τη δημιουργία τμήματος.

Από το παραπάνω εδάφιο προκύπτει ότι ο ίδιος όμως ελάχιστος αριθμός των  12 ή και 10 μαθητών ή και λιγότερων θα έπρεπε για λόγους ίσης μεταχείρισης να ισχύει και για τα μη απομακρυσμένα Γυμνάσια για τη δημιουργία τμήματος, (ολιγομελές),  εφόσον υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός για να διδάξει και την δεύτερη ξένη γλώσσα.

Στην παράγραφο 2 εδάφιο 1  της Υπουργικής Απόφασης όμως αναφέρεται επίσης ότι  :

«Στα Γυμνάσια όπου λειτουργεί ένα τμήμα γενικής παιδείας οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης διδάσκονται τη δεύτερη ξένη γλώσσα που πλειοψηφεί».

Ακόμη και αν το τμήμα π.χ. έχει  24 ή 25 μαθητές και άρα μπορεί να λειτουργήσει και τις δύο γλώσσες, η καινούρια Υπουργική Απόφαση το απαγορεύει, ΠΑΡΟΤΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Δ. Οι συνάδελφοι καθηγητές της Β΄ ξένης γλώσσας επίσης  θα αναγκαστούν  να μετακινούνται για τη συμπλήρωση του Υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου σε 3, 4 ακόμη και 5 σχολεία.

Ε. Από το περιεχόμενο  της Υπουργικής Απόφασης ΔΕΝ προκύπτει καμία απάντηση στο εύλογο ερώτημα «ποια η τύχη» – υπηρεσιακή κατάσταση του έχοντος οργανική σε συγκεκριμένο Γυμνάσιο καθηγητή Β΄ ξένης γλώσσας αν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα ΔΕΝ δημιουργείται τμήμα για τη διδασκαλία του μαθήματος Α΄ ανάθεσης δηλαδή της διδασκαλίας της γλώσσας για την οποία διορίστηκε και κατέχει την οργανική θέση. Φαινόμενο το οποίο και δεν αποκλείεται να  εμφανιστεί και του οποίου τις διαστάσεις δεν μπορούμε να υπολογίσουμε.

Τυχόν λύση που θα επιτρέπει, στον έχοντα οργανική σε συγκεκριμένο Γυμνάσιο καθηγητή Β΄ ξένης γλώσσας αν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα δεν δημιουργείται τμήμα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΠΡΩΤΗΣ (Α΄) ανάθεσης δηλαδή της διδασκαλίας της γλώσσας για την οποία διορίστηκε και κατέχει την οργανική θέση,  να παραμείνει στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, διδάσκοντας στην προκειμένη περίπτωση μόνο μαθήματα ΔΕΥΤΕΡΗΣ (Β΄) ανάθεσης είναι προφανές ότι καθιστά την υπηρεσιακή του κατάσταση ΑΣΑΦΗ  με άμεσο τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί υπεράριθμος με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την οργανική του θέση στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Τελικά θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας με τη συγκεκριμένη απόφαση Του  εμφανίζεται ασυνεπές ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό Του, δηλαδή την αύξηση των πιθανοτήτων λήψης του Κ.Π.Γ. στο Γυμνάσιο, με την κατάργηση της «ελεύθερης επιλογής» σε αυτό, αφού ενώ οι μαθητές θα έχουν προετοιμασία 2 ετών στο Δημοτικό στη γλώσσα που θα συνεχίζουν υποχρεωτικά πλέον στο Γυμνάσιο,  αυτό το πλεονέκτημα δεν θα ισχύει για όλους τους μαθητές του συγκεκριμένου Γυμνασίου για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Πρόκειται ως εκ τούτου για Υπουργική Απόφαση με διατάξεις αμφιβόλου παιδαγωγικού χαρακτήρα αφού  δεν παρέχει  ίσες ευκαιρίες στο σύνολο του μαθητικού δυναμικού των Γυμνασίων λόγω της μεγάλης πιθανότητας ασυνέχειας της διδασκόμενης Β΄ ξένης γλώσσας στο Δημοτικό εξ αιτίας της ΜΗ δημιουργίας τμήματος αντίστοιχης Β΄  ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο.

ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ έτσι  την υποχρέωση παροχής  ίσων ευκαιριών στην μάθηση, καθώς κάποιοι μαθητές θα διδάσκονται την Β΄ ξένη γλώσσα που διδάχθηκαν στο Δημοτικό, ενώ κάποιοι θα υποχρεωθούν να διδαχθούν άλλη γλώσσα από αυτή που επέλεξαν και πηγαίνοντας στο Γυμνάσιο  θα  καταλήγει  σε βάρος σοβαρού ποσοστού του μαθητικού δυναμικού των τελευταίων και της αξιοπιστίας του Δημόσιου Εκπαιδευτικού Συστήματος  σε εποχή διαρκώς  συρρικνούμενου οικογενειακού εισοδήματος και διαρκώς αυξανόμενης ανάγκης υπάρξεως τυπικών προσόντων όπως η γνώση ξένης γλώσσας, ανάγκη για την κάλυψη της οποίας θα συνεχίζεται η προσφυγή   υποχρεωτικά στην Ιδιωτική Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, αδιαφορώντας για τις δυσμενέστατες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που αυτοί βιώνουν.

Το Υπουργείο Παιδείας επίσης, με τη συγκεκριμένη απόφαση Του δημιουργεί συνάμα εύλογες ανησυχίες  για την υπηρεσιακή κατάσταση και την εργασιακή ασφάλεια των συναδέλφων τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ενώ θα εντείνει ,  ακόμη περισσότερο,  τον ανταγωνισμό μεταξύ των συναδέλφων Γαλλικής – Γερμανικής γλώσσας  για τη δημιουργία τμημάτων στην επιλεγόμενη στην Ε΄ τάξη  Δημοτικού Β΄ ξένη γλώσσα καθώς από  αυτά  τα τμήματα πλέον  εξαρτάται  απόλυτα η δημιουργία τμημάτων Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, διαταράσσοντας περαιτέρω   και  για μια ακόμη  χρονιά  το κλίμα στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστική η φράση του  Προέδρου της ΔΟΕ στην τοποθέτηση του στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων 31  Ιανουαρίου  2017, που απεικονίζει με τον καλύτερο τρόπο ακριβώς τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που επικρατούν στα σχολεία της Π.Ε.

«Η πιστοποίηση σε ξένες γλώσσες, αλλά από την άλλη, οι ξένες γλώσσες στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο, που τρέχει αυτή τη στιγμή γαλλικά και γερμανικά, μπήκαν στη διελκυστίνδα ποιος θα προτιμήσει ποια και ποια θα εξαφανιστεί και το μέλλον τους έγινε αβέβαιο».

 

Η Αριθ. 53476/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση για την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων  ΦΕΚ  (1171/4-4-2017) η οποία μετέτρεψε την  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε  «κλειδωμένο  τροφοδότη»  μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, σηματοδοτεί και την αναγκαιότητα  λύσης  για την υπηρεσιακή κατάσταση και την εργασιακή ασφάλεια των συναδέλφων τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και την αναγκαιότητα για τη  διδασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας και στις δύο βαθμίδες προς όφελος των μαθητών τους.

Στην παράγραφο 2 εδάφιο 3  της Υπουργικής Απόφασης όμως αναφέρεται επίσης ότι  : «Αν ο αριθμός μαθητών/τριών της γαλλικής γλώσσας είναι ακριβώς ίσος με τον αριθμό εκείνων της γερμανικής γλώσσας, τότε διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Στην παράγραφο όμως 6 και στο τέλος  της Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται :

«Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών/ντριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτούνται τα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας του επόμενου σχολικού έτους (στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο αντίστοιχα) με βάση τις προβλέψεις της υπ’ αριθ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 υπουργικής απόφασης για το Δημοτικό καθώς και τις προβλέψεις των παραπάνω εδαφίων 1, 2, 3 και 4 για το Γυμνάσιο, το αργότερο έως 30 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους».

 

Οι δύο παραπάνω διατάξεις της εν λόγω  Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 53476/ΓΔ4 ΦΕΚ (1171/4-4-2017) πρέπει να συνδυαστούν  και με το  κείμενο της διάταξης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου (Ν.4386/2016, ΦΕΚ 83/11-5-2016) στην οποία αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής :

«  Ειδικότερα για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32) βεβαιώνεται επιπλέον εγγράφως από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο για κάθε μία από τις αντίστοιχες ειδικότητες στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός.

Η κατανομή και η ανωτέρω συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη των ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται για το θέμα αυτό σε κοινή συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους».

 

Από τα παραπάνω σαφώς προκύπτει ότι  δεν είναι αναγκαίο ο χρόνος αναμονής για καθηγητές με διαθέσιμες διδακτικές ώρες να παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι την 1η Οκτωβρίου με απώλεια διδακτικών ωρών σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μαθητών αφού η διαπίστωση μη κάλυψης των διδακτικών αναγκών των σχολικών μονάδων για κάθε ειδικότητα αλλά και των διαθεσίμων εκπαιδευτικών των προαναφερθέντων ειδικοτήτων μεταξύ των οποίων και οι ΠΕ05 Γαλλικής και ΠΕ07 Γερμανικής  είναι υποχρεωτικό και από τον Νόμο να γίνεται το αργότερο  μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

 

Ατυχής ως εκ τούτου η επανάληψη αναφοράς στην παράγραφο 5  της υπ’ αριθ. 53476/ΓΔ4 Υπουργικής  Απόφασης για την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων  ΦΕΚ  (1171/4-4-2017), «Αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου του σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,   παρ’ ότι και η  αναφερόμενη στην υπ’αριθμ. 70691/Δ1/26-4-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» όμοια πρόβλεψη  αποδείχθηκε τουλάχιστον δυσλειτουργική.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

 

Είναι αναγκαίο:

Α)να ανακληθούν η υπ’ αριθμ. 70691/Δ1/26-4-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» και η υπ’ αριθ. 53476/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση  για την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων  ΦΕΚ  (1171/4-4-2017),                                                                                  Β) να  δημιουργηθούν  προϋποθέσεις  για την παροχή υπηρεσίας  στο διδακτικό αντικείμενο διορισμού τους  από όλους τους  συναδέλφους  εκπαιδευτικούς  της Β΄ ξένης γλώσσας  τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  προς όφελος πρωτίστως των μαθητών, αφού οι τελευταίοι θα συνεχίζουν απρόσκοπτα  να διδάσκονται τη γλώσσα  που ξεκίνησαν στην Ε΄ Δημοτικού αυξάνοντας την πιθανότητα λήψης του Κ.Π.Γ..