Επικαιροποιημένος οδηγός λειτουργίας σχολείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/09/2014 - 18:38 | Author: Newsroom Ipaidia

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (2/9/2014) που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και για διευκόλυνση των συναδέλφων στο έργο τους, έχουμε συγκεντρώσει τους νόμους και τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

(πατήστε πάνω σε κάθε σύνδεσμο για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο)

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)

Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β’ 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β’ 304/2003)

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2014-2015

Ισχύει η Φ.6/312/ 79651 /Γ1/21-5-2014

Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ

Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας

Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:

Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει η

και η τροποποίησή της

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2014-15

Ισχύει η Φ. 12/390/92065/Γ1/13-6-2014

Φ. 7/489/140260/Γ1/5-9-2014(συμπλήρωση)

Για τη λειτουργία σχολικών μονάδων 2014-2015 ισχύει η

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος 2014- 2015 ισχύει η

Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας ισχύει η

Για τις σχολικές δραστηριότητες 2014-2015 ισχύει η(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)

Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα ισχύουν οι:

Φ. 12 /622 /129803/Γ1/16-9-2013(τροποποίηση)

Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία

Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η

Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η

Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006

Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τηΦ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 ισχύει η Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 ή ΦΕΚ 1325 τ. Β΄

Για τα 1.347 δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύουν οι:

α)Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 ή ΦΕΚ 804 τ. Β΄όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 ή ΦΕΚ 1327 τ. Β΄

β) η παράγραφος Α1 (μόνο για το Ολοήμερο Πρόγραμμα) τηςΦ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011

Για τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με οργανικότητα κάτω από 6/θέσια ισχύει η Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 ή ΦΕΚ 1345 τ. Β΄

Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ ισχύουν (εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου για το 2014-2015):

ο Ν. 3879/10 (άρθρο 26, παρ. 1α και 1β) η εγκύκλιος (οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία ΖΕΠ) 164871 /Γ1/1-11-2013 η εγκύκλιος (παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ίδρυση ΖΕΠ) 127050 /Γ1/17-10-2012

Για τις 18 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στις ΖΕΠ σύμφωνα με τηνΦ.1TY/809/101455/Γ1/7-9-2011 ισχύουν οι :Φ.12/20/2045/Γ1/10-1-2010 (ΦΕΚ 56, τ.Β΄)

Για την Ευέλικτη Ζώνη στα συμβατικά σχολεία ισχύει η Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005στα ΕΑΕΠ ισχύει η Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011

Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύει η 59704/Γ7/17-12-2012

Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 ή ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ισχύει η Φ.32/227/145146/Γ1/12-9-2014

ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας

Ισχύουν οι:

(διαδικασία προμήθειας βιβλίων για το 2014-2015)

(κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας)

(κατάλογος βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας)Πίνακας

(συμπληρώνεται από το Διευθυντή)

Αξιολόγηση Β’ Ξένης Γλώσσας

Ισχύει ηΦ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008

ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ

Ισχύει ηΦ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 ή ΦΕΚ 1139/2010 τ. Β΄

ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες

Ισχύουν οι:

V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο

Για την αξιολόγηση μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα ΕΑΕΠ ισχύουν οι:Φ.7/709 /138775 /Γ1/2 -12 -2011 , εγκύκλιος Φ.7Α/837/153507/Γ1/6-12-2012

, εγκύκλιος

VI. Επιλογή σημαιοφόρων

Ισχύουν:Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 11)

Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011, εγκύκλιος

VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο

VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά

Ισχύουν οι:

180644/Γ1/26-11-2013εγκύκλιος

ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών

Ισχύουν οι:

16184/Γ1/10-9-2008, εγκύκλιος

Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

α) με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύει ο

και η Υ.Α.2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204/2012, η. Β΄)

β) ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ισχύει η

ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Ισχύει ηΦ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010

ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας

Ισχύει ηΦ. 7/531/129567/Γ1/15-10-2010

XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου

Ισχύει ηΦ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 ή ΦΕΚ 1266 τ. Β΄

XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Ισχύει ηΦ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011

XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών

Ισχύει ηΦ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011

XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει τοΠ.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 3)

129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α., (για μετακινήσεις)

Φ.12/608/122230/Γ1/04-09-2013 (για επισκέψεις στη Βουλή)

2368/1-9-2014(έγγραφο Γενικού Γραμματέα Βουλής)

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει τοΠ.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 11, παρ. 3)

Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:

XVIII. Ασφάλεια μαθητών

Ισχύει η 2368/Γ2/9-1-2007

XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου

Ισχύει τοΠ.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 8)

XX. Απουσίες μαθητών

ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων

Ισχύουν οι

ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών

Ισχύει η116153/Γ2/17-10-2007

ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.

Ισχύει η144456/Γ2/20-12-2005

ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

Ισχύουν:

ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει τοΠ.Δ. 201/98 (άρθρο 6)

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το Π.Δ. 200/98 (άρθρο 6)

XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας

Ισχύει τοΠ.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 5, εδαφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ)

XXVII. Επιτήρηση μαθητών – Εφημερία

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν

XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:

XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα

ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Ισχύει το Π.Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5) (εκκρεμεί η εγκύκλιος για το 2014-2015)

Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η 133099/Γ2/19-9-2013

ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών

Ισχύουν:

29261/23-7-2014 , εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.

Αριθμ. Πρωτ. 34232/11-9-2014, εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.

Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι:

2005_1870 YA(Δαπάνες σχολικών Αγώνων)

2005_1497 YAμε τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της)

2012_1896

Κατεβάστε εδώ ολόκληρα τα Π.Δτα 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και 201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων)

εδώτο “καθηκοντολόγιο” των εκπαιδευτικών και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του

2013-2341

Loading...
  • ideascentral

    europalso