Επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών: Εγγραφές και αιτήσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/07/2019 - 15:02 | Author: Newsroom Ipaidia

Καθορισμός της Διαδικασίας εγγραφής και του τρόπου τηρήσεως της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α.Δικαίωμα εγγραφής στην έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς που κατέχουν τα αναγκαία τυπικά προσόντα ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο της Πρωτοβάθμιας (Α/θμιας) ή/και της Δευτεροβάθμιας (Β/θμιας) Εκπαίδευσης.

 

1.Η αίτηση στην Επετηρίδα υποβάλεται μόνοηλεκτρονικά και μόνοστο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.): https://mydocs.minedu.gov.gr

Η αυθεντικοποίησητων χρηστών στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα γίνεται άπαξ με χρήση ζεύγους κωδικών (όνομα χρήστη και συνθηματικό), το οποίο αποδίδεται προσωπικά στους αιτούντες (ως φυσικά πρόσωπα) μέσω της υπηρεσίας πιστοποίησης του TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.

2.Με την Αίτηση αναρτώνται στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα τα εξής : α. Ψηφιοποιημένο αντίγραφο πτυχίου εσωτερικού ή αντίγραφο πτυχίου εξωτερικού, με το οποίο συνυποβάλονται («αναρτώνται») ηλεκτρονικά:

Το έγγραφο

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: