Η επέκταση της άσκησης των του Ε.Ε.Π. γίνεται με απόφαση του/ της Διευθυντή/ντριας

Εκπαίδευσης….αποκλειστικά…!!! Αφαιρείται από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) η αρμοδιότητα της πρότασης για επέκταση καθηκόντων Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) σε συστεγαζόμενες ή γειτονικές Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Η νέα Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας Μ. Τζούφη, τροποποιεί την παρ. 2 του κεφαλαίου Β’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ, της Υ.Α. 27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449).
Και… Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση του/ της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.…αποκλειστικά…!!! Και φυσικά με τη νέα Απόφαση καταργήθηκαν και οι προβλέψεις της Υ.Α. 27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), για υποβολή αιτιολογημένων εισηγήσεων στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής(τώρα Συντονιστή Εκπαιδευτικού Εργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης) και της αντίστοιχης ειδικότητας(που ως γνωρίζουμε δεν υφίσταται ακόμη για το Ε.Ε.Π.).
Πραγματικά είναι να απορεί κανείς γι αυτή την αλλαγή και τη σκοπιμότητά της. Δείτε τη νέα Υπουργική Απόφαση – 48190/2019 – Φ.Ε.Κ. Β 1088 – 02.04.2019 Η παρ. 2 του κεφαλαίου Β’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ, γενικά, της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επεκτείνεται και στους/στις μαθητές/τριες των συστεγαζόμενων ή γειτονικών Σ.Μ.Ε.Α.Ε., όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση του/ της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης».
Δείτε την παλαιά Υπουργική Απόφαση – 27922/Γ6/8-3-2007 Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επεκτείνεται και στους μαθητές των συστεγαζόμενων ή γειτονικών ΣΜΕΑ, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των σχολείων στα οποία υπηρετούν.
Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ, στο οποίο υποβάλλονται οι σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής και της αντίστοιχης ειδικότητας.