Έξι τροπολογίες κατέθεσαν οι βουλευτές του πριν την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η τροπολογία με τίτλο: «Ανάκληση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής – Ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό στόχο για 45% αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ηλικίες 25-34 ετών» υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξη Τσίπρα και όλη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τροπολογίες επίσης κατατέθηκαν για:

την κατάργηση της δυνατότητας μη κατανομής ποσοστού 20% της τακτικής επιχορήγησης στα ΑΕΙ,

το δικαίωμα απόσπασης εκπαιδευτικών ή μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ με ποσοστό αναπηρίας 67%+,

το ποσοστό εισαγωγής μαθητών/μαθητριών που χάνουν τους γονείς τους κατά την περίοδο της πανδημίας,

την αποκατάσταση 88.746 αποφοίτων των ΕΠΑΣ,

την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων

Οι τροπολογίες

Θέμα: «Κατάργηση της δυνατότητας μη κατανομής ποσοστού 20% της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι.»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η δυνατότητα μείωσης της κατανομής της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) βάσει υποκειμενικών κριτηρίων προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων Πανεπιστημίων. Δεδομένου ότι η οικονομική ενίσχυση των Α.Ε.Ι. αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του κράτους, η κατανομή της οικονομικής ενίσχυσης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικούς-ποσοτικούς δείκτες που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ….

Το άρθρο 16 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 99 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατανομή της δημόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι.

1. Η επιχορήγηση των Α.Ε.Ι. εντός των ορίων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ιδίως:
αα) τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών,
ββ) το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών,
γγ) τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών,
δδ) το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος.

2. Η τακτική επιχορήγηση κατανέμεται στα Α.Ε.Ι. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μέχρι τον Ιανουάριο εκάστου έτους ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Στην επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό που κατανέμεται στα ιδρύματα με την ως άνω διαδικασία, συμπεριλαμβάνονται, ειδικότερα, οι λειτουργικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού, εξαιρουμένου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.».

Θέμα: «Ποσοστό εισαγωγής μαθητών /μαθητριών που χάνουν τους γονείς τους κατά την περίοδο της πανδημίας»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ένα μέγιστο ποσοστό, το οποίο συγκεκριμενοποιείται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για τους μαθητές/μαθήτριες και απόφοιτους που έχασαν τους γονείς/γονέα τους από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Ο υποστηρικτικός ρόλος των γονέων προκειμένου τα παιδιά να ανταπεξέλθουν στην παρούσα συνθήκη της υγειονομικής κρίσης είναι αναμφίβολος, και επιφορτίζεται ιδιαίτερα κατά την περίοδο προετοιμασίας των πανελλαδικών εξετάσεων, η οποία είναι μια πολυσύνθετη και στρεσογόνος περίοδος που επηρεάζει ψυχικά και σωματικά τον/την υποψήφιο. Ακολούθως, είναι απολύτως αναγκαία η παρούσα ρύθμιση για τους υποψηφίους εκείνους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση κατά την περίοδο της πανδημίας λόγω της επίπονης συναισθηματικής κατάστασή τους, καθώς έχασαν γονέα ή γονείς.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ….

1. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της β’ και της γ’ τάξης και οι απόφοιτοι/απόφοιτες των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών/τριών της γ’ τάξης των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2020-2021, των οποίων οι γονείς ή ο γονέας αποβιώνουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους/όσες υποβάλλουν αίτηση-δήλωση σύμφωνα με την παρ. 2 και συμμετέχουν στις πρώτες μετά την απώλεια του/των γονέα/ων πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη η απώλεια και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Κατ’ εξαίρεση για τους μαθητές και μαθήτριες της γ’ τάξης του σχολικού έτους 2019-2020 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο εφόσον υποβάλλουν αίτηση-δήλωση σύμφωνα με την παρ. 2 και συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-2021.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση σχετικής απόφασης του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται το ειδικό ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των υποψηφίων των οποίων οι γονείς ή ο γονέας αποβίωσαν σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει ανά κατηγορία το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι / υποψήφιες να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών /η τελευταία επιτυχούσα της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Θέμα: «Αποκατάσταση 88.746 αποφοίτων των »

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι τα πτυχία των αποφοίτων όλων των ΕΠΑ.Σ. που λειτουργούσαν μέχρι και την ισχύ του ν. 4763/2020 είναι επιπέδου τέσσερα (4), το οποίο χορηγείται και στους μαθητευόμενους που φοιτούσαν στην Α΄ και Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. κατά την ισχύ του ν. 4763/2020. Η παρούσα δε ρύθμιση καθίσταται αναγκαία για την αποκατάσταση μιας αδικίας σε βάρος των αποφοίτων αλλά και των προκείμενων φοιτούντων των ΕΠΑ.Σ..

Συγκεκριμένα, με τον ιδρυτικό νόμο των ΕΠΑΣ από το 2006, οι απόφοιτοί τους είχαν ίδιου επιπέδου πτυχίο (επίπεδο 3) με τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ. Το 2014 με το ν. 4283/2014 προσαρμόστηκαν τα επίπεδα προσόντων στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Κατά συνέπεια, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ εντάχθηκαν στο επίπεδο 4 και αντίστοιχα οι απόφοιτοι της μαθητείας ΕΠΑΛ και ΙΕΚ εντάχθηκαν στο επίπεδο 5. Αν και δεν έγινε τότε προσαρμογή στο επίπεδο των ΕΠΑΣ, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με βάση τον ν. 4115/2013 απέδωσε ως Οργανισμός ισοτιμιών στις καταργημένες ΕΠΑΣ το επίπεδο 4. Στο πλαίσιο αυτό το 2016-2017 υπήρξε συμφωνία με την Ε.Ε. για ένταξη όλων των υπαρχόντων πτυχίων στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, γεγονός που οδήγησε την ένταξη των πτυχίων των αποφοίτων ΕΠΑΣ στο επίπεδο 4 και εκδόθηκε η αρ. Φ12/29247/Δ4 /29-02-2016 (Α’ 513) υπουργική απόφαση, με την οποία ρυθμίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ θέτοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων αποφοίτων και εξασφαλίζοντας στους αποφοίτους την ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και την πρόσβαση στις ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης στην ειδικότητά τους. Δηλαδή οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ, των ΤΕΕ Β’ κύκλου και των ΕΠΑΛ είχαν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και ανήκαν προφανώς στο ίδιο επίπεδο προσόντων.

Ωστόσο με τον ν. 4763/2020 υποβαθμίστηκαν αναδρομικά τα πτυχία των 88.746 αποφοίτων ΕΠΑΣ όλων των υπουργείων, παρά το γεγονός ότι ήδη τους έχουν αποδοθεί ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ από το 2016, επηρεάζοντας και τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούσαν ήδη στις σχολές, οι οποίοι/ες δε θα λάβουν πτυχία με βάση το νόμο με τον οποίο εισήχθηκαν στις σχολές, αλλά με βάση το ν. 4763/2020 που ψηφίστηκε στις 21-12-2020. Συνεπώς, τα πτυχία τους αντί να είναι ισότιμα με αυτά των ΕΠΑΛ, θα παρέχουν ισοτιμία με τις μεταγυμνασιακές ΕΣΚ του νέου ν. 4763/2020 βάσει του οποίου ενεργείται μια σκόπιμη υποβάθμιση πτυχίων αποφοίτων του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος της ΕΕΚ.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο…

Τα πτυχία που χορηγήθηκαν στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του υπουργείου Παιδείας, του υπουργείου Εργασίας (ΟΑΕΔ), του υπουργείου Υγείας, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του υπουργείου Τουρισμού μέχρι την ισχύ του ν. 4763/2020 (Α’ 254), είναι επιπέδου τέσσερα (4). Στους μαθητευόμενους που φοιτούσαν στην Α’ ή Β’ τάξη των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. κατά τη δημοσίευση του ν. 4763/2020 χορηγείται Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου τέσσερα (4).

Θέμα: «Δικαίωμα ή μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα ρύθμιση τροποποιείται το ποσοστό αναπηρίας από 75% σε 67% ώστε να χορηγείται η δυνατότητα απόσπασης σε νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως. Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται αναγκαία σε αποκατάσταση της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, καθώς στην πλειοψηφία των κοινωνικών παροχών/μέτρων λόγω αναπηρίας του διοικούμενου, όπως σύνταξη, διευκολύνσεις στους υπαλλήλους κ.ο.κ., το ποσοστό αναπηρίας ισούται με 67% και άνω. Εν προκειμένω δε το ποσοστό 75% δεν αιτιολογείται επαρκώς.

Εξάλλου οι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, συμπεριλαμβανομένων και των νεοδιοριζόμενων, έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος και ακολούθως το τελευταίο πρέπει να εξασφαλίζει στους εν λόγω εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. την αδιάλειπτη πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές και κοινωνικές υποδομές.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο…

Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α` 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α` 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.».

Θέμα: «Κατάργηση της »

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η τράπεζα θεμάτων σε όλες τις τάξεις (Α, Β, Γ) κάθε τύπου Λυκείου, καθώς κάθε μέτρο που αφορά την εκπαίδευση πρέπει να συνδέεται με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ κρίνεται παιδαγωγικά αδόκιμο να λαμβάνονται επιπλέον μέτρα που ευνοούν
πρακτικές αποστήθισης ενώ ταυτόχρονα δυσχεραίνουν περισσότερο την προσπάθεια των μαθητών και μαθητριών να ανταποκριθούν στις προβαλλόμενες απαιτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων το 2013, αυξήθηκε ο αριθμός των μετεξεταστέων από 4% σε 16%.

Κατά συνέπεια, κρίνεται γενικότερα αδικαιολόγητη η εφαρμογή του θεσμού της τράπεζας θεμάτων στις εξεταστικές διαδικασίες για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών και μαθητριών και τη διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ δε περισσότερο όταν δημιουργούνται καταστάσεις που συμβάλλουν στην
αύξηση των διακρίσεων και των αποκλεισμών και στην περαιτέρω διεύρυνση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση. Επιπλέον επισημαίνεται ότι το πρώτο σχολικό έτος ισχύoς του ν. 4692/2020, ήτοι το σχολικό έτος 2020-2021, δεν κατέστη εφικτή η εφαρμογή της Τράπεζα Θεμάτων λόγω των πολλών και σοβαρών προβλημάτων
στην οργάνωση και πραγμάτωση της μαθησιακής διαδικασίας κατά την περίοδο της πανδημίας.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ……

1. Το άρθρο 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), καθώς και κάθε διάταξη που αφορά την τράπεζα θεμάτων καταργούνται.

2. Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ και της Β’ τάξης, καθώς και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/ τη διδάσκουσα το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τα γραπτά βαθμολογούνται από τον/την οικείο/α διδάσκοντα/ουσα.

«Ανάκληση της – Ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό στόχο για 45% αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ηλικίες 25-34 ετών»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις διατάξεις του Μέρους Α’ του ν. 4777/2021 θεσμοθετήθηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) προκειμένου να ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021. Ωστόσο, η πανδημική κρίση και η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων καθιστούν αναγκαία την προτεινόμενη ρύθμιση, επιβάλλοντας την αναδρομική κατάργηση από το χρόνο ισχύος της ΕΒΕ σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, καθώς και της/των Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών.

Μια σειρά από πρόσφατες μελέτες, μεταξύ αυτών της UNESCO και του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ, διαπιστώνουν τη δημιουργία νέων μορφωτικών ανισοτήτων, ενώ καταγράφουν σημαντικές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις λόγω της μακράς περιόδου αναστολής της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων.

Στο πλαίσιο αυτό, η άμεση εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης και όχι όξυνσης των ανωτέρω προβλημάτων κρίνεται ως απαραίτητη. Επιπρόσθετα, ο τρόπος θέσπισης των Ε.Β.Ε. στερείται κάθε παιδαγωγικής και ακαδημαϊκής τεκμηρίωσης και ώς συνέπεια τον αποκλεισμό υποψηφίων από Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., παρότι συγκεντρώνουν μεγαλύτερη βαθμολογία από τον πρώτο ή/και τον τελευταίο εισαχθέντα. Παράλληλα, η εφαρμογή της Ε.Β.Ε. κρίνεται κοινωνικά άδικη, με τη φετινή μείωση του αριθμού εισακτέων στα Α.Ε.Ι. κατά τουλάχιστον 20.00 να αποτελεί τη μεγαλύτερη μείωση που γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια από το 1837 και την ίδρυση του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (Ε.Κ.Π.Α.).

Η θέσπιση του νέου εξεταστικού συστήματος εν μέσω πανδημίας και στο μέσο της σχολικής χρονιάς, όπως και η περικοπή των εισακτέων κατά 30% αποτελούν τιμωρητικά μέτρα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που αντιμετώπισαν πρωτόγνωρες εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνθήκες λόγω της πανδημίας. Επίσης, πλήθος οικογενειών θα αναγκαστούν να δαπανήσουν μεγάλο μέρος των εισοδημάτων τους για σπουδές στο εξωτερικό ή για εγγραφή στα ιδιωτικά Κολλέγια, τη στιγμή που δεκάδες πανεπιστημιακά Τμήματα, ιδίως στην Περιφέρεια, θα στερηθούν σημαντικό αριθμό φοιτητών με κίνδυνο να οδηγηθούν στην υπολειτουργία, τη συγχώνευση ή/και το κλείσιμο.

Κατά συνέπεια, η ανάκληση του μέτρου της Ε.Β.Ε. κρίνεται επιβεβλημένη, ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος, συνυπολογίζοντας τις έκτακτες συνθήκες που προκύπτουν από την πανδημία. Η παρούσα ρύθμιση προτείνεται με σκοπό να θεραπεύσει τις αστοχίες και τις αδικίες που έχουν προκύψει από τη νομοθέτηση του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Επιπλέον, η εκτιμώμενη δραστική μείωση των εισαχθέντων, όπως και η κατ’ έτος μελλοντική επανάληψη της σε συνδυασμό με άλλα μέτρα που μεθοδεύουν την μαθητική διαρροή από το Λύκειο (πχ: Τράπεζα Θεμάτων, διοχέτευση των μαθητών στην ανήλικη εργασία), οδηγούν την Ελλάδα σε απόκλιση από τον ευρωπαϊκό στόχο για ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 45% των νέων ηλικίας 25-34 ετών μέχρι το 2030. Συνεπώς, η κατάργηση της Ε.Β.Ε. και η επαναφορά του προϊσχύσαντος συστήματος εισαγωγής, το οποίο με μικρές διαφορές εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 και μετά, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μην αποκλίνει και να ευθυγραμμιστεί η Ελλάδα με τους ευρωπαϊκούς στόχους.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ….

1. Για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020 – 2021 και εφεξής: α) δεν απαιτείται ως προϋπόθεση η επίτευξη βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης), καθώς και η επίτευξη βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ε.Β.Ε. ή των Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης (Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών), εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση και β) δεν ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και την ή τις Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών. Για την εισαγωγή των υποψηφίων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις που εφαρμόζονταν πριν την ισχύ του ν. 4777/2021. Με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π. καθορίζεται κάθε σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

2. Οι 77.415 θέσεις εισακτέων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 καλύπτονται στο σύνολό τους.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Φίλης Νίκος

Μερόπη Τζούφη

Αμανατίδης Γιάννης

Αναγνωστοπούλου Σία

Βαγενά Άννα

Βέττα Καλλιόπη

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Μάρκου Κώστας

Μωραΐτης Θάνος

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιάκος (Πάνος) Παναγιώτης

Σκούφα Μπέττυ

Χρηστίδου Ραλλία

+ όσους από τους 10 πρώτους ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών