Νέες οδηγίες δημοσιεύθηκαν σχετικά με την διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) εργαστηριακών μαθημάτων, μαθημάτων Επιλογής της Α΄ τάξης, μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης του Τομέα Πληροφορικής και τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης των

Η εγκύκλιος

Με την υπ’ αριθ. 20/22-04-2021 Πράξη του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) προέβη σε διόρθωση της εισήγησής του ως προς την Ύλη και τις Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ..

Συγκεκριμένα, στην αρχική 16/01-04-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. είχε εκ παραδρομής καταχωρισθεί στο μάθημα Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ Τάξης των ΕΠΑΛ το βιβλίο «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» των συγγραφέων Δουκάκη Σ., Δουληγέρη Χ., Καρβουνίδη Θ., Κοίλια Χ., Πέρδο Α. αντί του ορθού βιβλίου με τίτλο «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ», των συγγραφέων Γ. Γώγουλου, Γ. Κοτσιφάκη, Γ. Κυριακάκη, Α. Παπαγιάννη, Μ. Φραγκονικολάκη και Π. Χίνου.

Ως εκ τούτου, οι Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ Τάξης των ΕΠΑΛ, οι οποίες αναφέρονται στην Φ3/44963/ΓΔ4/19-04-2021 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας με θέμα «Οδηγίες διδασκαλίας/διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) εργαστηριακών μαθημάτων, μαθημάτων Επιλογής της Α΄ τάξης, μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης του Τομέα Πληροφορικής και τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ», αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2010/τ.Β’/16-9-2015 από το Σχολικό βιβλίο: «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ». Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» των: Γ. Γώγουλου, Γ. Κοτσιφάκη, Γ. Κυριακάκη, Α. Παπαγιάννη, Μ. Φραγκονικολάκη και Π. Χίνου. Διδακτέα ύλη: Όλα τα Κεφάλαια και οι παράγραφοί τους. Είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση στα Κεφάλαια 3, 4 και 5.

Κατόπιν της ανωτέρω διόρθωσης οι Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα, και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., οι οποίες περιλαμβάνονταν στις σελίδες 33-36 της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ3/44963/ΓΔ4/19-04-2021 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ