Η σημαντικότητα των εν λόγω, μεγάλης κλίμακας, ερευνητικών έργων, έγκειται στο γεγονός ότι παρέχουν την αναγκαία επιστημονική τεκμηρίωση και τα δεδομένα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την περαιτέρω ανάπτυξη και διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ως ισότιμου πυλώνα του Εκπαιδευτικού Συστήματος.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (.), στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος ΕRASMUS+ «ΕQAVET NRPs 2019-2021» και ως το ορισμένο (ν.4115/2013) Εθνικό Σημείο Αναφοράς (National Reference Point –NRP) του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση EQAVET, διεξήγαγε πανελλαδικά Έρευνα Παρακολούθησης της πορείας των Αποφοίτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Αγορά Εργασίας.

Η παρούσα έκδοση αφορά στα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας που διεξήχθη κατά την περίοδο 2020-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕRASMUS+ ΚΑ3 Support for Policy Reform, European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points», μέσω δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και περιελάμβανε 50.000 αποφοίτους ΙΕΚ και 1.000 επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτής, περιλαμβάνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με την αρχική, αντίστοιχη έρευνα, που διεξήχθη κατά την περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕRASMUS+ 2017 Financial Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points».

Σκοπός της Έρευνας Παρακολούθησης της πορείας των Αποφοίτων ΙΕΚ στην Αγορά Εργασίας είναι: α) Να αποτυπώσει την πορεία στην αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά το διάστημα 2010-2020 καθώς και τις αντιλήψεις και στάσεις τους ως προς την Επαγγελματική Κατάρτιση, τις αποκτηθείσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, τη συνάφεια της  κατάρτισης με την απασχόληση κ.λπ. και

β) Να καταγράψει τις στάσεις, αντιλήψεις, τον βαθμό ικανοποίησης από τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των αποφοίτων ΙΕΚ και μια σειρά άλλες παραμέτρους, από τη σκοπιά των εργοδοτών που έχουν απασχολήσει ή απασχολούν αποφοίτους ΙΕΚ.

Η σημαντικότητα των εν λόγω, μεγάλης κλίμακας, ερευνητικών έργων, έγκειται στο γεγονός ότι παρέχουν την αναγκαία επιστημονική τεκμηρίωση και τα δεδομένα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την περαιτέρω ανάπτυξη και διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ως ισότιμου πυλώνα του Εκπαιδευτικού Συστήματος.

Για να δείτε και να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Έρευνας, πατήστε 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ