Το νέο θεσμικό πλαίσιο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και, ειδικότερα, της εθνικής πολιτικής και με γνώμονα την προστασία του συμφέροντος.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθιερώνεται το πολυαναμενόμενο σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ., κ Ιωάννα Λυτρίβη.

Ως εκ τούτου, από 14-2-2022 ισχύει το νέο θεσμικό πλαίσιο για το οποίο ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό για τον ακριβή προγραμματισμό και τις ειδικότερες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για όλα τα επίπεδα πιστοποίησης (Α και Β) καθώς και τη συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή των πρώτων εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας για την ένταξη στα Υπομητρώα επιπέδου Α και Β του Μητρώου Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Διευκρινίζεται ότι οι ήδη ενταγμένοι στο Υπομητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και όσοι υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο Υπομητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α του ΕΟΠΠΕΠ πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της ΚΥΑ (14-2-2022) δεν επηρεάζονται από τις νέες διατάξεις.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και, ειδικότερα, της εθνικής πολιτικής και με γνώμονα την προστασία του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου, με την ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης της επάρκειας των Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο στηρίζεται στο ήδη πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα και περιγράφεται στη σχετική ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία:

  • Καθορίζονται οι όροι, τα προσόντα που απαιτούνται οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης των υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων όσων εμπίπτουν σε κατηγορίες φυσικώς αδυνάτων, με βάση τίτλους εκπαίδευσης και, όπου απαιτείται, εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές, ή και εξετάσεις προσομοίωσης ατομικής συνεδρίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης για την πιστοποίηση και για την κατάταξή τους σε επίπεδα, ο τύπος και το περιεχόμενο του πρωτότυπου και του αντιγράφου του πιστοποιητικού, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανανέωσης της πιστοποίησης αυτής, καθώς και η δυνατότητα ένταξής τους σε επίπεδα Α ή Β του Μητρώου της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013.
  • Προβλέπονται επίσης, οι ιδιότητες και το έργο εκείνων που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στην προετοιμασία, οργάνωση, διεξαγωγή και έκδοση αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης, καθώς και τα θέματα αποζημίωσής τους.

Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ.