«Συμπληρωματικές οδηγίες της έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τις Σχολικές Μονάδες και Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

ΣΧΕΤ: α) Η με αρ. πρωτ. 64075/Δ3/27-5-2020 εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επαναλειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» β) Η με αρ. πρωτ. 64077/Δ3/27-5-2020, εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επαναλειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» γ) Το από 27-05-2020 απόσπασμα πρακτικού της 64ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε συμπληρωματικές οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στις οδηγίες περιλαμβάνονται ενημερωτικά σημειώματα και υλικό, όπως κάτωθι:

α) Προς Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθυντές/ντριες Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε., β) Για τους γονείς και κηδεμόνες, γ) Για τους/τις εκπαιδευτικούς, δ) Για τους/τις μαθητές/τριες, ε) Πως θα πρέπει να μιλάω στους/στις μαθητές/-τριες για τον COVID-19 (συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς)

 

στ) Συμβουλές προς εκπαιδευτικούς για την ενδυνάμωση και αποφόρτιση των παιδιών ζ) Σενάρια για άσκηση η) COVID 19 πληροφορίες για τα σχολεία θ) Υγιεινή χεριών – αφίσα ι) School poster

Οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της επικράτειας, σε συνεργασία με τους/τις Δ/ντές/ντριες σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. καλούνται να αποστείλουν το σχετικό ενημερωτικό υλικό, αυθημερόν, σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Ταυτόχρονα, οι Περιφερειακοί Δ/ντές/ντριες Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε., οι Δ/ντές/ντριες Διευθύνσεων Εκπ/σης και οι Δ/ντές/ντριες σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε., καλούνται να αναρτήσουν τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid-19 στην κεντρική ιστοσελίδα των αντίστοιχων υπηρεσιών τους προκειμένου να είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ειδικά ως προς το υλικό που έχει συνταχθεί για μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες, καλούνται οι Δ/ντές/ντριες σχολικών μονάδων να το αποστείλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο (email, ανάρτηση στις ψηφιακές τάξεις στις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης κλπ), σε γονείς/κηδεμόνες και μαθητές/τριες προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία η επιτροπή έχει εισηγηθεί.

Επισημαίνεται ότι το σχετικό υλικό προς ανάρτηση (αφίσες και σύντομες οδηγίες) θα πρέπει να επικολληθεί και να παραμείνει έξω από κάθε αίθουσα και σε όποιο άλλο ή άλλα σημεία κρίνει ο Δ/ντης/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει έως τη λήξη του διδακτικού σχολικού έτους.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για την παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων έως τη λήξη του διδακτικού έτους σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν συγκροτηθεί ομάδες αποτελούμενες από τον Προϊστάμενο και υπαλλήλους της Διεύθυνσης με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

Οι ομάδες παρακολούθησης και υποστήριξης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. υποδέχονται ερωτήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των σχολικών μονάδων, συγκεντρώνουν τα σχετικά αιτήματα και τα διαβιβάζουν στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης. Με ευθύνη των ομάδων που έχουν συσταθεί στις Π.Δ.Ε., τα αιτήματα αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. αναλαμβάνουν, σε καθημερινή βάση, την παροχή αριθμητικών στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους (απουσίες μαθητών, ελλείψεις υλικών, αντιμετώπιση προβλημάτων κλπ), προς τις αντίστοιχες ομάδες των οικείων Περιφερειακών Δ/νσεων.

Επισημαίνεται τέλος, ότι για το διάστημα επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων και έως τη λήξη του διδακτικού έτους θα είναι διαθέσιμες για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση, όπως αναγράφεται και στις σχετικές οδηγίες, οι παρακάτω τηλεφωνικές γραμμές ειδικών ομάδων επιστημόνων του ΕΟΔΥ :

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 2105212058 Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060