: Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και η μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ) των μαθητών μέσω της ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία και την ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ Τομέας Παιδείας
Περίοδος υποβολής

από 30/7/2021 έως 31/10/2021
Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις
Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου: θεσμικό πλαίσιο Δικαιούχου
Έντυπο Ανάλυσης Κόστους: σε μορφή xls
Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα
Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες: με σφραγίδα και υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου
Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων
Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
Λοιπά έγγραφα: Δήλωση σχετικά με το αν η Πράξη είναι νέα ή αποτελεί συνέχεια άλλης οπότε θα πρέπει να αναφέρεται η υλοποιηθείσα Πράξη, το φυσικό της αντικείμενο και η πηγή χρηματοδότησης.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.
Προϋπολογισμός

€ 20.521.359