Ενημερωτικό19-08-2016
Της Σοφίας Μπαλοδήμου,
Αιρετής Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π Β. Αιγαίου
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών, κάθε Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης καταρτίζει προσωρινούς πίνακες κατάταξης των αναπληρωτών ανά κλάδο/ειδικότητα. Αυτοί θα αναρτηθούν το επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα έκαστης (για την Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου: http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch/index.php/featuresmainmenu-47/2013-11-25-07-16-25.)και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας http://www.minedu.gov.gr/ekpaideutikoim/anaplirotesnew/ebepanapl. Παράλληλα, οι πίνακες υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ για έλεγχο νομιμότητας.
Υπενθυμίζεται ότι κατά των πινάκων αυτών μπορεί να υποβληθεί ένσταση (από φέτος)στο ΑΣΕΠ (στο ειδικό έντυπο που αναρτηθεί τις προσεχείς ημέρες στην ιστοσελίδα του σε σχετικό δελτίο τύπου) εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της αναρτήσεώς τους στην Περιφερειακή Δ/νση Εκ/σης αίτησής τους… μέσωfax(2106400241, 2106400686, 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email:prosl.enstasi@asep.gr &grapt.enstasi@asep.gr).
Το ΑΣΕΠ αφού προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκδίδει σχετική απόφαση που αποστέλλεται στις Περιφερειακές Δ/νσεις για να συνταχθούν οι τελικοί πίνακες.
Παρόλα αυτά είναι δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων πριντην ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη όσα ορίζει το άρθρο 8 παρ.3 του Ν.4210/2013 και τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες αναπληρωτών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ