22 Σεπτεμβρίου 2016

Τη μη σύμφωνη με τους νόμους απαίτηση πρόσφατης εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας (Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20 Ιουλίου 2016) να μπορούν να εξελίσσονται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή μόνο οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές, επισημαίνει ο Συντονιστής της ΟΔΕ Μορφωτικών Υποθέσεων ΝΔ, Βουλευτής Επικρατείας, Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης σε Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Παιδείας στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής αφού αναφέρει ότι σύμφωνα με τους Ν. 4386/2016 και Ν. 4405/16, τους οποίους ερμηνεύει η εγκύκλιος του Υπουργείου, επιτρέπεται να υποβάλει αίτημα για εξέλιξη σε Αναπληρωτή καθηγητή και μη μόνιμος Επίκουρος, ρωτά τον Υπουργό Παιδείας:

  • Γιατί η εγκύκλιος δεν συμμορφώνεται με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την εξέλιξη και των μη μόνιμων Επίκουρων Καθηγητών και ειδικότερα γιατί εμποδίζει τους μη μόνιμους Επίκουρους να εξελιχθούν σε Αναπληρωτές Καθηγητές

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ Βουλευτής Επικρατείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

κύριο Νίκο Φίλη

Θέμα: Εξέλιξη στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή μη μονίμων Επίκουρων Καθηγητών

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Με την με αρ. πρωτ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20 Ιουλίου 2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369, του ν. 4386/2016 και του ν. 4405/2016» δόθηκαν, μεταξύ άλλων, ορισμένες διευκρινίσεις για τη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης Καθηγητών και Λεκτόρων.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι: «οι Λέκτορες, οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την εξέλιξή τους, μετά την πάροδο τριετίας από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της πρυτανικής πράξης διορισμού τους στη βαθμίδα στην οποία υπηρετούν, ενώ οι επί θητεία Επίκουροι Καθηγητές μπορούν να αιτηθούν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, οποτεδήποτε επιθυμούν μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησής τους».

Η απαίτηση της εγκυκλίου να μπορούν να εξελίσσονται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή μόνο οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές δεν συνάδει με τους ως άνω νόμους, δεδομένου ότι αυτοί επιτρέπουν να υποβάλει αίτημα για εξέλιξη σε Αναπληρωτή καθηγητή και μη μόνιμος Επίκουρος.

Ειδικότερα, το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 4386/2016 (Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις) που αντικαθιστά το άρθρο 19 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4009/2011 ορίζει ότι: «οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα ή μονιμοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν, με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του Ν. 4405/16 (Απόφαση Συμβ.2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ/ΑΕΙ κλπ), που αντικαθιστά το άρθρο 19 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4009/2011, ορίζεται ότι: «Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο αίτησής τους. Τα ως άνω ισχύουν και για τη μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων Καθηγητών».

Οι δύο ως άνω νόμοι αναφέρονται σε Καθηγητές και Λέκτορες και δεν διακρίνουν ανάμεσα σε μόνιμους και μη μόνιμους Επίκουρους Καθηγητές, όπως ερμηνεύεται στην εγκύκλιο. Επομένως το Υπουργείο Παιδείας ερμηνεύει εσφαλμένα το νόμο.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

– Γιατί η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20 Ιουλίου 2016 δεν συμμορφώνεται με τις νομοθετικές ρυθμίσεις (4386/16 και 4405/16) για την εξέλιξη και των μη μόνιμων Επίκουρων Καθηγητών και ειδικότερα γιατί εμποδίζει τους μη μόνιμους Επίκουρους να εξελιχθούν σε Αναπληρωτές Καθηγητές;