Για πρώτη φορά φέτος οι έγιναν χωρίς να αλλάξουν τα στοιχεία στον πίνακα Γ’ που συνέταξε το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ν. Λάρισας. Για πρώτη φορά φέτος υπολογίστηκαν στα ελλείμματα οι ώρες των συναδέλφων οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν στις 31/8/2021. Θεωρούμε ότι έγινε ένα σωστό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, αναφέρουν οι Ακηδεμόνευτοι Δημοκράτες Καθηγητές Λάρισας.

Η ανακοίνωση:

Για πρώτη φορά φέτος οι μεταθέσεις έγιναν χωρίς να αλλάξουν τα στοιχεία στον πίνακα Γ’ που συνέταξε το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ν. Λάρισας. Για πρώτη φορά φέτος υπολογίστηκαν στα ελλείμματα οι ώρες των συναδέλφων οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν στις 31/8/2021. Θεωρούμε ότι έγινε ένα σωστό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση.

Στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την τοποθέτηση συναδέλφων σε κενές οργανικές θέσεις.

Επειδή, πριν την τοποθέτηση των συναδέλφων σε οργανικά κενά, πρέπει πρώτα να ρυθμιστούν οι υπεραριθμίες, στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσής σας, κάνουμε λεπτομερή αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο
διαπίστωσης και άρσης της υπεραριθμίας.

Υπεραριθμία υφίσταται στους κλάδους που οι πλεονάζουσες ώρες μαθημάτων Α’ ανάθεσης είναι τουλάχιστον 12 ή όταν υπάρχει συναδέλφισσα/συνάδελφος ο οποίος δεν συμπληρώνει 12 ώρες μόνο με μαθήματα Α’ ανάθεσης.

Η διαδικασία ρύθμισης των υπεραριθμιών καθορίζεται από τα Π.Δ. 50/96 και 100/97.

A. Ποιος κρίνεται υπεράριθμος (άρθρο 14 Π.Δ. 50/960)

i. Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 50

ii. Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα.

iii. Από τις διατάξεις των άρθρων αυτών εξαιρούνται όσοι ανήκουν σε « ειδική κατηγορία μετάθεσης» για λόγους υγείας (σύμφωνα με την παρ. 1 (περ.α,γ ) του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996 και οι πολύτεκνοι ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4653/2020 ( ΦΕΚ 12

Α ́). Με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς εξομοιώνονται οι εκπαιδευτικοί που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου , με ποσοστό αναπηρίας 67%.

iv. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας και τη ρύθμισή της, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικοί, Χημικοί, Φυσιογνώστες, Βιολόγοι, Γεωλόγοι) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν (ν.4186/2013).

Β. Πού γίνεται η άρση υπεραριθμίας (αρ.12 Π.Δ. 100/97)

Μόνο σε κενή θέση της ίδιας ομάδας σχολείων κατά προτεραιότητα ή σε κενή θέση όμορης ομάδας σχολείων. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας, ο υπεράριθμος δε μετακινείται οργανικά.

Όταν η υπεραριθμία οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου, στο οποίο μετακινούνται οι μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

Πουθενά δεν προβλέπεται αναγκαστική άρση υπεραριθμίας. Συνεπώς ο χαρακτηρισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεράριθμου σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι χάνεται η οργανική του θέση.

Αν το επιθυμεί μετά από αίτησή του τοποθετείται κατά προτεραιότητα σε κενά που υπάρχουν στην ίδια ομάδα ή σε όμορη ομάδα σχολείων και μόνο. Αλλιώς, μπορεί να διεκδικήσει κάποια κενή θέση, με βάση τα μόρια μετάθεσης, συγκρινόμενος με όλους τους άλλους που ζητούν βελτίωση θέσης, ή βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή ήρθαν με μετάθεση στην περιοχή που ανήκει το σχολείο.

Να σημειωθεί ότι, για να τοποθετηθεί εκπαιδευτικός κάνοντας χρήση της υπεραριθμίας,σε σχολική μονάδα άλλης ομάδας σχολείων από αυτή που ανήκει οργανικά, θα πρέπει:

α) να μην υπάρχει οργανικό κενό στην «δική του» ομάδα σχολείων.

β) αν υπάρχει οργανικό κενό στην ομάδα του, θα πρέπει να καλυφθεί από άλλον υπεράριθμο εκπαιδευτικό της ίδιας ομάδας.

γ) να μην καλυφθεί το οργανικό κενό από υπεράριθμο/η της οικείας ομάδας σχολείων. Σε κάθε περίπτωση προηγούνται οι υπεράριθμοι της οικείας ομάδας σχολείων.

Αν δεν επιθυμεί ή δεν μπορέσει να πάρει νέα θέση, τότε παραμένει υπεράριθμος στο σχολείο του και διατίθεται για τη συμπλήρωση του ωραρίου του σύμφωνα με το αρ.14 παρ.14 του ν.1566/85 .

Γ. Άρση λειτουργικής υπεραριθμίας

Αν τη νέα σχολική χρονιά και πάλι υπάρχει υπεραριθμία (λειτουργική), τότε μετακινείται κατά προτεραιότητα σε λειτουργικό κενό που υπάρχει σε όμορα σχολεία ή σε σχολεία της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή σε άλλη περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.31 του ν.3848/2010

Υ.Γ. Ενημερώνουμε τους «ανταποκριτές» του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ν. Λάρισας ότι: α) χρονοδιάγραμμα χωρίς ημερομηνίες δεν υπάρχει β) οι πίνακες Α ́ και Β ́ δεν είναι πίνακες οργανικών κενών και γ) όλοι οι πίνακες Α’ ,Β’ ,Γ’ έχουν σταλεί στην Ε.Λ.Μ.Ε. ν. Λάρισας και στα σχολεία από τις 17/3/2021