Οι Νόμοι στους οποίους βασίζεται η εγκύκλιος (αρ. 246 του ν.4512/2018 που συμπληρώνει το αρ. 11 του ν. 1966/1991) δεν αναφέρονται ΜΟΝΟ στα και στα ΕΚ, αλλά σε κάθε τύπο σχολείου, αναφέρει η ΕΛΤΕΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης,

H ανακοίνωση

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 145334/Δ4/12-11-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ «Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023», με το οποίο «..οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να καταχωρίσουν τις προτάσεις τους μέχρι 15-11-2021 για τις συγχωνεύσεις Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή/και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)… και μέχρι 22-11-2021 για τις υπόλοιπες μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους…»

Οι Νόμοι στους οποίους βασίζεται η εγκύκλιος (αρ. 246 του ν.4512/2018 που συμπληρώνει το αρ. 11 του ν. 1966/1991) δεν αναφέρονται ΜΟΝΟ στα ΕΠΑΛ και στα ΕΚ, αλλά σε κάθε τύπο σχολείου.

Το έγγραφο στάλθηκε στις ΔΔΕ την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου στις 14:22 το μεσημέρι. Μέχρι την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου οι ΔΔΕ έπρεπε να καταχωρίσουν τις προτάσεις για συγχωνεύσεις σχολείων. Δηλαδή μέσα σε 24 ώρες !! Χωρίς διαβούλευση με τα σχολεία !

Έχουμε πληροφόρηση ότι το έγγραφο έφτασε στα ΕΠΑΛ στις 16 Νοεμβρίου. Δηλαδή, μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Γιατί γίνονται ενέργειες χωρίς διαβούλευση με τα σχολεία ;

Γιατί μόνο τα ΕΠΑΛ ;

Γιατί σε 24 ώρες ;