Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται για τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικές δράσεις εκτός σχολείου, οι οποίες απαιτούν μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών από το σχολείο.
Τέτοιες δράσεις είναι:

α) η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή,

β) οι διδακτικές επισκέψεις, μετακινήσεις στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων, αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων επιστημονικού περιεχομένου κ.λπ.,

γ) οι εκπαιδευτικές επισκέψεις ή έξοδοι των μαθητών και των μαθητριών σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι μεγαλύτερης των δύο διδακτικών ωρών, που υλοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, της βιωματικής μάθησης και του ευρύτερου ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία,

δ) οι επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων,

ε) οι μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταλλαγών και της φιλοξενίας ειδικών φορέων,

στ) οι επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

Με εξαίρεση την περίπτωση της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής, η οποία δεν προσμετράται στον αριθμό των λοιπών ως άνω μετακινήσεων, οι δράσεις της περ. γ της ανωτέρω παραγράφου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις έξι (6) για κάθε διδακτικό έτος και οι δράσεις των περ. β, δ, ε και στ της ανωτέρω παραγράφου δεν μπορούν να υπερβαίνουν, συνολικά αθροιζόμενες, τις εννέα (9) ανά διδακτικό έτος.