ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν

Πανεπιστήμιον Αθηνών

Από το καλοκαίρι του 2012 το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συμβάλλει στην ενδυνάμωση των γνωστικών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω της διοργάνωσης επίκαιρων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Ο σκοπός των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι η διάχυση των θεωρητικών και μεθοδολογικών αρχών της αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ειδικών τεχνικών και εξειδικευμένων εργαλείων.

Όσον αφορά την προγραμματισμένη για το σχολικό έτος 2013 – 2014 αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέμα «ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ». Πρόκειται για μια σειρά προγραμμάτων, που αναφέρονται στο βασικό πλαίσιο, τις διαδικασίες και τα μεθοδολογικά εργαλεία, τη δεοντολογία της αξιολόγησης και τα πρότυπα σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης, που αφορούν αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και πιο συγκεκριμένα σε καθηγητές, δασκάλους, νηπιαγωγούς και σχολικούς συμβούλους, απασχολούμενους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Τα προγράμματα χωρίζονται σε τέσσερις θεματικές ενότητες ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

  • Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Αγωγή: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα (20 ώρες).
  • Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα (20 ώρες).
  • Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα (20 ώρες).

Επίσημη σελίδα ανακοίνωσης: