Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της  των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Γενική Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Tι αναφέρει το έγγραφο

στο ΦΕΚ 4438Β΄/25.09.2021 δημοσιεύτηκε, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 116 του ν. 4821/2021, η ΥΑ με αριθ. 118160/Θ2/21.9.2021 «Μεταφορά οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών των μαθημάτων της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης (Μ.Ι.Θ.) του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α’ 136)».

στο ΦΕΚ 5775Β΄/10.12.2021 δημοσιεύτηκε, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 237 του ν. 4823/2021, η ΚΥΑ με αριθ. 161260/Θ2/9.12.2021 «Μεταφορά οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων στη γενική Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Ειδικότερα και σε ότι αφορά στην τοποθέτηση των μόνιμων εκπαιδευτικών, των οποίων η θέση μεταφέρθηκε με τις ανωτέρω αποφάσεις, ισχύουν τα ακόλουθα:

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 116 του ν. 4821/2021 και την παρ. 4 του άρθ. 237 του ν. 4823/2021 η τοποθέτηση των ανωτέρω εκπαιδευτικών πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε μία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, βάσει των σχετικών δηλώσεων προτίμησης που υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία μεταφέρεται η θέση. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ίδιες προτιμήσεις σχολικών μονάδων κατά την ανωτέρω διαδικασία, συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και των δηλώσεων προτίμησής τους. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση σε καμία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλούνται να δηλώσουν σχολικές μονάδες πριν τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων και τα επόμενα σχολικά έτη, έως και την κατάληψη οργανικής θέσης. Οι τοποθετήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, πριν από την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σε κενή οργανική θέση σχολικής μονάδας της περιοχής μετάθεσης στην οποία έχει μεταφερθεί η οργανική θέση.

σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθ. 237 ν. 4823/2021: «7. Οι διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 3432/2006 που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών στα Ε.Σ., σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 117 του παρόντος. Οι παρ. 2 έως και 6 του παρόντος εφαρμόζονται και στους Διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 3432/2006».

σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθ. 237 ν. 4823/2021: «9. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) εντάσσονται στη διαδικασία μεταφοράς των οργανικών τους θέσεων από τη Ρ.Ε.Σ. στη γενική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 5. Η μισθοδοσία τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».