Έκδοση ΚΑΡΤΑΣ – ΔΕΛΤΙΟΥ ελεύθερης εισόδου στα κρατικά ΜΟΥΣΕΙΑ και στους αρχαιολογικούς χώρους για μόνιμους  και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – Απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

γράφει ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Με το Φ.Ε.Κ. 2916/31-12-2015 που δημοσιεύτηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος των εκπαιδευτικών στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους με την επίδειξη ΚΑΡΤΑΣ -ΔΕΛΤΙΟΥ ελεύθερης εισόδου.
Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Β/θμιας.., αλλά και οι αναπληρωτές για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.
Η έκδοση καρτών γίνεται άμεσα από τα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Σας παραθέτω ανά Νομό της Περιφέρειας Ηπείρου τα τηλέφωνα επικοινωνίας από τα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή εφορείες αρχαιοτήτων:
Ι) Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, τηλ.: 2651001051-3
ΙΙ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, τηλ.: 26810 24636
ΙΙΙ) Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης Πρέβεζας, τηλ.: 2682089890
ΙV) Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, τηλ. 2665 0 28539, 24733, 21417

Απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση ΚΑΡΤΑΣ ελεύθερης εισόδου
Μετά από επικοινωνία που είχα με τα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουμε είναι τα εξής:
1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Έκδοση κάρτας για 1η φορά:
Ι) Δύο φωτογραφίες
ΙΙ) Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει: α) το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, β) ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, γ) το σχολείο που υπηρετεί και δ) αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
ΙΙΙ) Αίτηση στα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Επανέκδοση κάρτας:
Ι) Μία φωτογραφία
ΙΙ) Η παλιά κάρτα ελεύθερης εισόδου
ΙΙΙ) Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει: α) το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, β) ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, γ) το σχολείο που υπηρετεί και δ) αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
ΙV) Αίτηση στα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων