Απόφαση ΔΣ του περί έγκρισης των υπ’ αρ. πρωτ. 10/19-01-2022 και 11/02-02-2022 Πρακτικών της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων υποψηφίων για εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (Επιμορφωτών Β΄).

H απόφαση

Έγκριση των υπ’ αρ. πρωτ. 10/19-01-2022 και 11/02-02-2022 Πρακτικών της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων για εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (Επιμορφωτών Β’) στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ: 5070654 για την υπ’ αρ. πρωτ.: 3093/ 02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΓΧΟΞΛΔ-Ν2Υ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Μητρώου εμπειρογνωμόνων του Ι.Ε.Π., για την υποστήριξη της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ : 5070654.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων για εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (Επιμορφωτών Β’) στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ : 5070654 για την υπ’ αρ. πρωτ. : 3093/ 02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΓΧΟΞΛΔ-Ν2Υ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Μητρώου εμπειρογνωμόνων του Ι.Ε.Π., για την υποστήριξη της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ : 5070654.

Σήμερα την 19η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, η συσταθείσα Επιτροπή με την υπ’ αρ. 20/22-04-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ : 5442/26-04-2021, ΑΔΑ: Ψ8ΠΒΟΞΛΔ-Δ2Α) για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων του Ι.Ε.Π. για την υπ’ Αρ. Πρωτ. : 3093/ 02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΓΧΟΞΛΔ-Ν2Υ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Μητρώου εμπειρογνωμόνων του Ι.Ε.Π., για την υποστήριξη της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ: 5070654.