Εισαγωγή υποψηφίων από την εσπερινή εκπαίδευση: Μια παρατεταμένη αδικία χωρίς διάθεση άρσης της

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/05/2019 - 12:21 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

| Εισαγωγή υποψηφίων από την εσπερινή εκπαίδευση στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος: Μια  παρατεταμένη αδικία χωρίς διάθεση άρσης της

του Παντελή Γαλίτη

 

Για ακόμη μία χρονιά, όπως και τα προηγούμενα έτη άλλωστε, κατά την διαδικασία επιλογής σπουδαστών/-τριών για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας,  Σχολές του θα ισχύσουν αποκλεισμοί αναίτιοι για τους μαθητές και αποφοίτους από τα εσπερινά Λύκεια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Η εισαγωγή – απαγορευτική ή μετ’ εμποδίων – των υποψηφίων / αποφοίτων της Εσπερινής εκπαίδευσης στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος αποτελούσε – και  συνεχίζει να αποτελεί – ερώτημα χωρίς – λογικοφανή έστω -   απάντηση.

 

Η νομοθεσία, τόσο για τους υποψηφίους / αποφοίτους των εσπερινών , όσο και των εσπερινών , είναι ενδεικτική των ανωτέρω αναφερομένων.

 

Α1. Υποψήφιοι / απόφοιτοι από τα εσπερινά ΓΕΛ

 

Για τους υποψηφίους / ες των εσπερινών ΓΕΛ, η με αρ. πρωτ.: Φ251/42307/Α5/19-3-2019 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ορίζει ότι: “Με την Αίτηση – Δήλωση (ενν.: για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019) ο ενδιαφερόμενος δηλώνει για τις Στρατιωτικές Σχολές / Αστυνομικές Σχολές / Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας / Σχολές του Λιμενικού Σώματος. Τις Σχολές αυτές δεν έχουν δικαίωμα να τις δηλώσουν οι υποψήφιοι / ες με τα εσπερινά ΓΕΛ” (Η υπογράμμιση είναι του γράφοντα).

Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. Φ.253/193309/Α5/ΦΕΚ 2647 Β΄/09-12-2015 με θέμα: “Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄ /2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”: “3. Οι υποψήφιοι Εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου [...] έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου για δύο (2) κατ' ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β΄/2015) για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας και για το ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε χρόνο για τους υποψηφίους της κατηγορίας αυτής πέραν του αριθμού εισακτέων” (Άρθρο 4). Δημιουργείται η εύλογη απορία, γιατί δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους από τα εσπερινά ΓΕΛ να εκδηλώσουν την επιθυμία τους για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές , στις Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος όταν το δικαίωμα αυτό τους παρέχεται για όλες τις υπόλοιπες σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το ειδικό ποσοστό πέραν του αριθμού εισακτέων;

            Σύμφωνα με το ΠΔ 11 (ΦΕΚ 17 Α΄/27-01-2014): 1. Όλοι οι  κατατασσόμενοι, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.), πρέπει να έχουν σωματική ικανότητα (σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση) που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της αποστολής για την οποία προορίζονται. Η ικανότητα αυτή κρίνεται μετά από υγειονομική εξέταση. 2. Η σωματική ικανότητα του προσωπικού της παραπάνω παραγράφου: α. Προσδιορίζεται από το αν ο εξεταζόμενος πάσχει ή όχι από νοσήματα, παθήσεις, βλάβες ή άλλες παθολογικές καταστάσεις, από το βαθμό έκτασης ή βαρύτητας αυτών και από την επίδρασή τους στην αποστολή του […] 3. Διαταραχές της σωματικής ικανότητας δεν αποκλείουν την υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον δεν επηρεάζουν την αποστολή σε αυτές ή δεν επηρεάζονται από την αποστολή. ” (άρθρο 1).

            Και στην Εγκύκλιο αρ. 18 (16-04-2019) του ΥΠ.ΕΘ.Α. με θέμα: “Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)” στην ενότητα: “ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ” αναφέρεται ότι:  “10. Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα εξής:

α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι/ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, µε την εισαγωγή τους (την ηµέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ –ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ Α' 217). -9- ./.

β. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το Π∆ 11/2014 (ΦΕΚ Α' 17/27-1-2014). γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας”.

Όμως, οι υποψήφιοι από τα εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τίθεται, άραγε, ζήτημα αρτιμέλειας και σωματικής διάπλασης ή θέμα σωματικής και ψυχικής υγείας των αποφοίτων της εσπερινής εκπαίδευσης; Και γιατί οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΓΕΛ έχουν το δικαίωμα της διεκδίκησης ειδικού ποσοστού πέραν του αριθμού εισακτέων για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα

και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, όχι όμως και για τις Στρατιωτικές Σχολές / Αστυνομικές Σχολές / Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας / Σχολές του Λιμενικού Σώματος;

 

Α2. Υποψήφιοι / απόφοιτοι από τα εσπερινά ΕΠΑΛ

 

Για τους υποψηφίους / αποφοίτους των εσπερινών ΕΠΑΛ θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η νομοθεσία που διέπει την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσον αφορά στις Στρατιωτικές Σχολές / Αστυνομικές Σχολές / Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας / Σχολές του Λιμενικού Σώματος είναι περισσότερο δίκαιη από αυτήν που διέπει την εισαγωγή των υποψηφίων / αποφοίτων από τα εσπερινά ΓΕΛ, όχι όμως στον βαθμό που επιτυγχάνεται η ισότιμη αντιμετώπιση τους σε σχέση με τους αντίστοιχους της ημερήσιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: Φ.152/42378/Α5/19-3-2019 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: “[…] σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄), υποψήφιοι από ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ (η υπογράμμιση είναι της Εγκυκλίου) συμμετέχοντας σε πανελλαδικές εξετάσεις τεσσάρων μαθημάτων (δύο μαθήματα γενικής παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητας) μπορούν να διεκδικήσουν  κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες  Εμπορικού Ναυτικού).

Ειδικότερα:

1) Οι υποψήφιοι/-ες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑΛ διεκδικούν κοινό ειδικό

ποσοστό θέσεων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας (συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες  Εμπορικού Ναυτικού).

2) Οι υποψήφιοι/-ες με τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικούν εναλλακτικά,

α) είτε το ανωτέρω (1) κοινό ειδικό ποσοστό σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

(συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες  Εμπορικού Ναυτικού).

β) είτε ειδικό ποσοστό θέσεων 1% των εσπερινών ΕΠΑΛ.

Οι συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση:

-για όσες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις  Τμημάτων αντιστοιχούν στον Τομέα

αποφοίτησής τους καθώς, 

-και για την Κοινή Ομάδα Σχολών”.

 

Από τις παραπάνω αναφορές, γίνεται φανερός ο αποκλεισμός των υποψηφίων και των αποφοίτων των εσπερινών ΕΠΑΛ από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και από τις Αστυνομικές Σχολές.

Προκειμένου να γίνει περισσότερο ξεκάθαρο το τοπίο της νομοθεσίας που καθορίζει την εισαγωγή των υποψηφίων / αποφοίτων των εσπερινών ΕΠΑΛ  στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρατίθενται τα παρακάτω:

Ο Νόμος 4452/ ΦΕΚ 17Α΄/15-2-2017 και ειδικότερα το άρθρο 13, αναφέρει σχετικά με τις δυνατότητες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων και αποφοίτων από τα εσπερινά ΕΠΑΛ: “3.α) Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής: «1.Α.αα) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ, εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν. Επίσης, απόφοιτοι όλων των τομέων των ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει Τμήματα Σχολών ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή

Πυροσβεστικής και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Η εισαγωγή τους γίνεται σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ειδικά, για τις σχολές των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης το ειδικό ποσοστό θέσεων είναι κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων ΕΠΑΛ σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων. ββ) Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, σε ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον των θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε τμήματα που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. […]

Β. Ειδικά, για τους υποψηφίους των Εσπερινών ΕΠΑΛ που κατέχουν απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑΛ και συμμετέχουν στις ανωτέρω ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις αποδίδονται επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 1% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ. Οι υποψήφιοι από τα εσπερινά ΕΠΑΛ μπορούν κατά την υποβολή της αίτησης δήλωσής τους να επιλέξουν τη συμμετοχή τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, είτε μαζί με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ όπως περιγράφονται στην υποπαράγραφο Α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είτε μόνο με το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται στην παρούσα υποπαράγραφο του παρόντος άρθρου.

Γ. Στις περιπτώσεις και των δύο ανωτέρω υποπαραγράφων Α΄ και Β΄ η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ» […] 4.α) Η παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4342/ 2015 (Α΄143), αντικαθίσταται ως εξής: «33. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ, μπορούν να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον αριθμού εισακτέων (σημ. συντάκτη: Με την αναφορά αυτή απορρίπτονται από την σχετική διαδικασία οι απόφοιτοι των εσπερινών Λυκείων, οι οποίοι διεκδίκησαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το ειδικό ποσοστό του 1%) και μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα ανωτέρω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.   […]”.

Η προσεκτική ανάγνωση των παραπάνω, ωθεί στην ανάδυση εύλογων ερωτημάτων:

 • Γιατί οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΕΠΑΛ δεν έχουν το δικαίωμα της διεκδίκησης ειδικού ποσοστού πέραν του αριθμού εισακτέων για εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και στις Αστυνομικές Σχολές, ενώ τους παρέχεται το δικαίωμα της εισαγωγής στις υπόλοιπες Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Εφόσον – όπως είναι εύλογο – δεν τίθεται ο περιορισμός που περιγράφεται στο άρθρο 1 του ΠΔ 11 σχετικά με την σωματική ικανότητα ή την ψυχική υγεία (βλ.: παραπάνω), ενώ, και η πρόσφατη Εγκύκλιος αρ. 18 του ΥΠ.ΕΘ.Α. με θέμα την εισαγωγή σπουδαστών /τριών στις Στρατιωτικές Σχολές (βλ. παραπάνω) θέτει ως απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων την υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, καθώς και την κατοχή τίτλου σπουδών που επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας, προσόντα που διαθέτουν οι απόφοιτοι των εσπερινών ΕΠΑΛ, το αίσθημα της αδικίας και του περιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων γίνεται έντονο και αναζητεί εύλογες απαντήσεις.
  • Ποιος είναι ο λόγος που οι απόφοιτοι τόσο των εσπερινών ΕΠΑΛ, όσο και των ημερήσιων ΕΠΑΛ δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, παρά μόνο στην Σχολή Πυροσβεστών;

   

  Εν κατακλείδι

   

  Ο περιορισμός των δικαιωμάτων πολιτών και ειδικότερα ο αποκλεισμός τους από τις Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, οπωσδήποτε δημιουργεί αισθήματα άδικης αντιμετώπισης των ατόμων αυτών από την πλευρά της Πολιτείας, ιδιαίτερα όταν ο αποκλεισμός τους αυτός δεν τεκμηριώνεται με εύλογα επιχειρήματα.

  Με δεδομένες τις δυσκολίες που μαθητές /τριες των εσπερινών σχολείων αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, δυσκολίες, οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό συνέτειναν στην απόφαση των ατόμων αυτών να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην εσπερινή εκπαίδευση, και εφόσον δεν υφίστανται ισχυροί λόγοι αποκλεισμού των αποφοίτων της εσπερινής εκπαίδευσης από την διεκδίκηση θέσεων στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, θα πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες άρσης των διατάξεων που θέτουν αποκλεισμούς από θέσεις που απευθύνονται σε όλους τους Έλληνες πολίτες.

 • ideascentral

  europalso

Enter your email address: