Μη αποδέσμευση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για και με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Α΄ Κύκλος Κινητικότητας 2022).

Η απόφαση

Δεν εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των καθηκόντων τους, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), προκειμένου να μεταταχθούν σε υπηρεσίες ή/και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022 λόγω των μεγάλων αναγκών της ειδικής αγωγής σε απασχόληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Β. Δεν εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των καθηκόντων τους, μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), προκειμένου να μεταταχθούν σε υπηρεσίες ή/και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022 λόγω της υποχρέωσης υπηρέτησης στην ΕΑΕ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Γ. Δεν εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των καθηκόντων ενός μέλους Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), προκειμένου να αποσπαστεί σε υπηρεσία/φορέα του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022 λόγω της υποχρέωσης της περ. α, παρ. 5, άρθρο 62 του ν. 4589/2019.