Διευκρίνιση επί του εγγράφου για τις οριστικές τοποθετήσεις των μελών .Σχετ: Το αριθ. πρωτ. 68121/Ε4/04-06-2020 έγγραφο

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου για τις οριστικές τοποθετήσεις των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού & Ειδικού βοηθητικού Προσωπικού, διευκρινίζεται ότι ειδικά που περιγράφονται στην παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 και στην παρ. 5τουάρθρου23 του ν. 3699/2008 λαμβάνονται υπόψη στις μεταθέσεις ανεξάρτητα από τη μισθολογική αναγνώριση,εφόσον όμως αναγνωρίζονται ως δημόσια εκπαιδευτική προϋπηρεσία.