Το δημοσίευσε εγκύκλιο σχετικά με τις ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων και Λυκείων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η εγκύκλιος

1. Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. Γυμνάσια Ε.Α.Ε. – Λύκεια Ε.Α.Ε.

Σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ΄/02-10-2008), προβλέπεται ότι: «στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοιτούν μαθητές μέχρι το 19ο έτος της ηλικίας τους.

Περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α’, Β΄, Γ΄ . Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου Ε.Α.Ε., ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ.».

Στην παρ. 1 του άρθρου 9 της με αριθμ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2005/τ.Β΄/31-05- 2019),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ορίζεται: «Οι εγγραφές στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. και στα Λύκεια Ε.Α.Ε. πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος μόνο για τους/τις μαθητές/τριες της Α’ τάξης που εισάγονται για πρώτη φορά στη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση: α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14, β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙΓ του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15 και γ) οι μαθητές/τριες που έχουν δικαίωμα ένταξης σε τάξη εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας απόφασης».

Στην παρ. 5 του άρθρου 17 της με αριθμ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2005/τ.Β΄/31-05-2019) ορίζεται: «5) Μετεγγραφές μαθητών/τριών που φοιτούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε έτερες Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ιδίου τύπου (π.χ. από Γυμνάσιο Ε.Α.Ε. σε έτερο Γυμνάσιο Ε.Α.Ε.) είτε, κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. άλλου τύπου (π.χ. aπό την Α’ τάξη Λυκείου Ε.Α.Ε. στην Α’ τάξη Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) υλοποιούνται αντιστοίχως και κατά περίπτωση με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18. Οι προθεσμίες για την πραγματοποίησή τους ορίζονται στο άρθρο 19, ενώ η ένταξη των μαθητών σε τάξεις ορίζεται στο άρθρο 22».

Στην παρ. 6 του άρθρου 17 της με αριθμ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2005/τ.Β΄/31-05- 2019) ορίζεται: «6) Αντιστοίχως, μετεγγραφές μαθητών/τριών σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Γενικής ή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ. και αντιστρόφως (π.χ. από Α’ Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ σε Α’ Λυκείου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.), υλοποιούνται αντιστοίχως και κατά περίπτωση με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18. Οι προθεσμίες για την πραγματοποίησή τους ορίζονται στο άρθρο 19, ενώ η ένταξη των μαθητών σε τάξεις ορίζεται στο άρθρο 22.

Αναλυτικότερα:

α. Οι μαθητές/τριες των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και Λυκείων Ε.Α.Ε. δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.. Για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών Ειδικών Λυκείων προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ., ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών από ΓΕ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως.

Β. Οι μαθητές/τριες των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των Λυκείων ΕΑΕ, των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για
τις μετεγγραφές μαθητών από εσπερινά ΕΠΑ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. και αντιστρόφως.

Γ. Οι μαθητές/τριες των Α’ ή Β’ τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α’ τάξη των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και στην Α’ τάξη των Γυμνασίων ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

δ. Οι μαθητές/τριες των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ. Οι μαθητές/τριες της Δ’ τάξης των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στην Γ’ τάξη των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ, μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

ε. Οι μαθητές/τριες των Α’ ή Β’ τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α’ τάξη των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και στην Α’ τάξη των Γυμνασίων ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ».

Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 19 της με αριθμ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2005/τ.Β΄/31-05-2019) ορίζεται ότι: «Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ σε σχολείο ίδιου τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 17, πραγματοποιούνται από την έναρξη του διδακτικού έτους έως και τη λήξη του Α’ τετραμήνου, όπως ορίζεται στα άρθρα 17, 20 και 22. Αν οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που εντάσσονται σε σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών που δεν έχουν μόνιμη κατοικία, καθώς και σε οικογένειες που διαμένουν σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας προσφύγων, οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. Για εξαιρετικά σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας υπάγεται το σχολείο στο οποίο πραγματοποιούνται οι μετεγγραφές, μπορεί να εγκρίνονται μετεγγραφές σε σχολικές μονάδες ίδιου τύπου μέχρι και 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων».