Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/10/2017 - 15:15 | Author: Newsroom Ipaidia

 Κατά παρέκκλιση, έγκριση λειτουργίας Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού

ΘΕΜΑ: Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων  Προσανατολισμού

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη: 1. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα  που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98). 3. Την με αρ. πρωτ. 108279/Δ2/01-07-2016 Υ.Α. (Β΄ 2182) με θέμα «Προϋποθέσεις λειτουργίας  τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο», όπως
συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 131457/Δ2/09-08-2016 Υ.Α. (Β΄ 2626). 4. Τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης 5. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού  προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Την έγκριση λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο για το
σχολικό έτος 2017-2018, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Η Υπουργική Απόφαση σε μορφή pdf.

Loading...


  • europalso

    ideascentral