Εγκρίθηκαν συγκεκριμένα, με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο, στην υπό στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08- 08-2017 (Β΄ 2891) Υπουργική Απόφαση

“Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)”, κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2022-2023, και συμπληρωματικά των υπό στοιχεία 105266/Υ2/31-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΝΦ46ΜΤΛΗ-Κ87) και 107608/Υ2/06-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ49Γ46ΜΤΛΗ-5ΧΩ) Αποφάσεων της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα παρακάτω τμήματα Τομέων Β΄ τάξης και τμήματα ειδικοτήτων Γ΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων, κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) Υπουργικής Απόφασης:

Δείτε