Απαντώντας σε σχετική αίτηση και μετά τη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 16/2014 του Δ.Σ) σας γνωρίζουμε ότι ε π ι τ ρ έ π ο υ μ ε τη διεξαγωγή έρευνας από το Υπουργείο Υγείας με ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον κ. Σωτήριο Τσιόδρα και υπεύθυνες τις κ.κ. Μαρία Συρμοπούλου και Αγγελική Κιρκίνη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013- 2014 με τις εξής προϋποθέσεις: α) Πριν από την έναρξη της έρευνας να γίνει
ενημέρωση των Διευθυντών και του συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες θα συμμετάσχουν στην έρευνα, σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της. β) Η έρευνα να γίνει με τη σύμφωνη
γνώμη τους. γ) Οι μαθητές να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, τα οποία θα αναρτηθούν σε υπερσύνδεσμο στο ενδοδίκτυο του σχολικού δικτύου, ανώνυμα και εφόσον το επιθυμούν. δ) Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων να
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Πληροφορικής της σχολικής μονάδας, παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. ε) Η συγκέντρωση και μελέτη των στοιχείων να γίνουν σύμφωνα με την αρχή προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν θα δημοσιοποιηθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην έρευνα δεν είναι υποχρεωτική.
Η έρευνα έχει θέμα: «Πρόληψη και έλεγχος του καπνίσματος στα Γυμνάσια της χώρας» και απευθύνεται στους μαθητές των Γυμνασίων.
Για την πραγματοποίηση της έρευνας θα πρέπει:
1. Οι επισκέψεις στα σχολεία να γίνουν μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή τους και σε συνεργασία με το σύλλογο καθηγητών, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων.
2. Τα αποτελέσματα της έρευνας μετά την ολοκλήρωσή της να αποσταλούν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Αν. Τσόχα 36, 11521 Αθήνα) σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν σχετικά τους Διευθυντές των σχολείων ευθύνης τους, ώστε να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους στην πραγματοποίηση της έρευνας αυτής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.