Με έγγραφό του το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωµατεύσεων που αφορούν:

α) στους µαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (Ηµερήσιων-Εσπερινών) οι οποίοι θα συµµετάσχουν στις εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων για απόκτηση απολυτηρίου και για εισαγωγή στις σχολές ή τα τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

β) στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (Ηµερήσιων-Εσπερινών) ή άλλου Σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διαφορετικού τύπου από αυτόν του Γενικού Λυκείου οι οποίοι θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου για εισαγωγή στις σχολές ή τα τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

γ) στους υποψηφίους (µαθητές και αποφοίτους) των ηµερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (οµάδα Β) οι οποίοι θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης του ηµερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου αντίστοιχα και των µαθηµάτων ειδικότητας, για εισαγωγή σε σχολές ή τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

δ) στους υποψηφίους (µαθητές και αποφοίτους) των ηµερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (οµάδα Α), στους αποφοίτους Β΄ Κύκλου ηµερησίων και εσπερινών ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων οι οποίοι θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε σχολές ή τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ κ.λ.π.).

ε) στους µαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων για απόκτηση απολυτηρίου και για εισαγωγή στις σχολές ή τα τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΕ∆∆Υ ΚΑΙ ΙΠ∆ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Β1. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ

Β1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι µαθητές και απόφοιτοι µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους. Επίσης προφορικά εξετάζονται οι µαθητές µε σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συµπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραµέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον υποβάλουν γνωµάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση.

Στην περίπτωση αυτή, η γνωµάτευση χορηγείται από το οικείο Κέντρο ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ∆∆Υ) ή τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠ∆) άλλων Υπουργείων, ύστερα από προσκόµιση είτε ιατρικής βεβαίωσης ∆ηµόσιου Νοσοκοµείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε περίπτωση κακοποίησης του µαθητή λόγω γονεϊκής παραµέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συµπεριφοράς. Τυχόν γνωµατεύσεις που έχουν εκδοθεί από τα ΚΕ∆∆Υ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα χωρίς την παραπάνω διαδικασία και ισχύουν, πρέπει να επαναξιολογηθούν κατά τα ανωτέρω. Οι ειδικές µαθησιακές δυσκολίες των µαθητών και αποφοίτων διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ∆∆Υ) και από τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠ∆) άλλων Υπουργείων.

Β2. ΑΥΤΙΣΜΟΣ

Οι µαθητές και απόφοιτοι µε φάσµα αυτισµού εξετάζονται γραπτά ή προφορικά. Τα ΚΕ∆∆Υ ή τα ΙΠ∆ γνωµατεύουν και εισηγούνται τον τρόπο εξέτασης µαθητών και αποφοίτων µε φάσµα αυτισµού, ο οποίος µπορεί να είναι προφορικός ή γραπτός. Εφόσον εισηγηθούν τον προφορικό τρόπο εξέτασης οι µαθητές και οι απόφοιτοι εξετάζονται µόνο προφορικά.

Β3. ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΕ∆∆Υ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Όλες οι γνωµατεύσεις των ΚΕ∆∆Υ και των ΙΠ∆ για οποιοδήποτε λόγο έχουν µόνιµη ισχύ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 17 του αρ. 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9- 2013) εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω Νόµου. Τα ΚΕ∆∆Υ, τα οποία χορηγούν τις γνωµατεύσεις των προαναφεροµένων µαθησιακών δυσκολιών, λειτουργούν στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το Λύκειο φοίτησης του µαθητή. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) και της παραγράφου 14 του άρθρου 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όταν υπάρχει διάσταση απόψεων είτε προσωπική είτε µεταξύ των γνωµατεύσεων των ΚΕ∆∆Υ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠ∆) για τον µαθητή υπερισχύει η γνωµάτευση του ΚΕ∆∆Υ και οι γονείς ή κηδεµόνες δύνανται να προσφύγουν στη ∆ευτεροβάθµια Ειδική ∆ιαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε∆ΕΑ) της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Η ∆ευτεροβάθµια Ειδική ∆ιαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε∆ΕΑ) εδρεύει σε κάθε Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. Σχετικές πληροφορίες για τα παραπάνω µπορείτε να αναζητήσετε από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων που είναι η ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (τηλ. 210-3442929).

Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι µαθητές και οι απόφοιτοι µε τις παρακάτω αναπηρίες εξετάζονται προφορικά. Οι αναφερόµενες αναπηρίες πιστοποιούνται σύµφωνα µε το ισχύον κάθε φορά σύστηµα πιστοποίησης αναπηρίας Υγειονοµικής Επιτροπής. Συγκεκριµένα εξετάζονται προφορικά οι µαθητές και οι απόφοιτοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

i) είναι τυφλοί, σύµφωνα µε το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ. Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αµβλύωπες µε ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% .

ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% µόνιµη ή προσωρινή, που συνδέεται µε τα άνω άκρα,

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

iv) πάσχουν από κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή. Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/11 και είναι σε ισχύ, τότε αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να γίνει δεκτή.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωµάτευση οι αναφερόµενες στις περιπτώσεις (i), (ii) και (iii) αναπηρίες πιστοποιούνται από τις Υγειονοµικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (βλ. παρ. ΣΤ1) Για την περίπτωση (iν), οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν στο Λύκειό τους πρόσφατη σχετική ιατρική γνωµάτευση από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο, η οποία φέρει σφραγίδα από:

i) Συντονιστή ∆ιευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή

ii) νόµιµα εκτελούντα χρέη Συντονιστή ∆ιευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή

iii) ∆ιευθυντή Πανεπιστηµιακής Κλινικής ή από ∆ηµόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του υποψηφίου, η οποία φέρει σφραγίδα του ∆ιευθυντή του Κέντρου, από την οποία προκύπτει η αδυναµία του µαθητή να συµµετάσχει σε γραπτή εξέταση.

Στη γνωµάτευση, εκτός από το κάταγµα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναµία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστηµα ισχύος της γνωµάτευσης, το οποίο πρέπει να συµπίπτει µε την περίοδο των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι αυτοί αµέσως µόλις4 τους προκύψει το κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, θα πρέπει να προσκοµίσουν στο Λύκειό τους τη σχετική γνωµάτευση του Νοσοκοµείου ή του ∆ηµόσιου Κέντρου Υγείας µαζί µε σχετική αίτηση.

∆. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΤΑ ΚΕ∆∆Υ Ή ΤΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι µαθητές και οι απόφοιτοι που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήµατα λόγου και οµιλίας (δυσαρθρία, τραυλισµό) καθώς και προβλήµατα επιληψίας, εξετάζονται γραπτά. Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/11 και είναι σε ισχύ, τότε αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να γίνει δεκτή.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωµάτευση τα µεν προβλήµατα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), σε ποσοστό 67% και πάνω και επιληψίας πιστοποιούνται από τις Υγειονοµικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (βλ. παρ. ΣΤ1), τα δε προβλήµατα λόγου και οµιλίας (δυσαρθρία, τραυλισµός) από τα ΚΕ∆∆Υ. Επίσης γραπτά εξετάζονται οι µαθητές και οι απόφοιτοι µε φάσµα αυτισµού για τους οποίους τα ΚΕ∆∆Υ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα έχουν γνωµατεύσει και εισηγηθεί τον γραπτό τρόπο εξέτασης (βλ. και παρ. Β2).

Ε. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Οι γνωµατεύσεις που χορηγούνται κατά περίπτωση από τις Υγειονοµικές Επιτροπές, καθώς και οι γνωµατεύσεις των ΚΕ∆∆Υ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων υποβάλλονται µε σχετική αίτηση στο Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) κατάθεσης της αίτησης-δήλωσης συµµετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις µέχρι 25 Φεβρουαρίου 2015 από:

α) τους µαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (Ηµερήσιων-Εσπερινών),

β) τους αποφοίτους των (Ηµερήσιων-Εσπερινών) Γενικών Λυκείων ή άλλου Σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διαφορετικού τύπου από αυτόν του Γενικού Λυκείου,

γ) τους υποψηφίους µαθητές και αποφοίτους των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄), (Ηµερήσιων και Εσπερινών),

δ) τους υποψηφίους µαθητές και αποφοίτους των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄), (Ηµερήσιων και Εσπερινών), τους αποφοίτους Β΄ κύκλου ΤΕΕ, (Ηµερήσιων και Εσπερινών) τους κατόχους πτυχίου ειδικότητας των πρώην ΤΕΛ (Ηµερήσιων και Εσπερινών), καθώς και τους κατόχους πτυχίου ειδικότητας των Ναυτικών Λυκείων (Ηµερήσιων και Εσπερινών).

ε) όσους µαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, επιθυµούν να συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικά οι γνωµατεύσεις που θα ισχύσουν µετά την απόφαση της ∆ευτεροβάθµιας Ε∆ΕΑ, µπορούν να υποβάλλονται στα οικεία Λύκεια µέχρι τέλος Μαρτίου 2015.

Τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά ισχύουν και για τα τυχόν ειδικά µαθήµατα στα οποία θα εξετασθούν οι µαθητές και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων, οι µαθητές και απόφοιτοι των ΕΠΑΛ και οι απόφοιτοι των ΤΕΕ, των πρώην ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων, δηλαδή η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών αφορά υποχρεωτικά και τις πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών µαθηµάτων.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Επισηµαίνεται ότι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας για τις παραπάνω περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται πιστοποίηση από ΚΕΠΑ, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1-9-2011 από τις Α/θµιες Υγειονοµικές Επιτροπές των νοµαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης µπορούν να χρησιµοποιούνται για κάθε νόµιµη χρήση εφόσον εξακολουθούν να είναι σε ισχύ (επ΄ αόριστον αν πρόκειται για επ΄ αόριστον κρίση ή άλλως µέχρι την ηµεροµηνία που λήγει η ισχύς τους, εν προκειµένω οποτεδήποτε µέσα στο 2015) χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόµενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονοµικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ. Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α., το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής του µηχανογραφικού δελτίου (εν προκειµένω οποτεδήποτε µέσα στο έτος 2015), δεν απαιτείται οι ενδιαφερόµενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονοµικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.. Αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε σηµείο ΚΕ.Π.Α. τους εξυπηρετεί. Για τη διαδικασία πιστοποίησης από τις Υγειονοµικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ (). Προκειµένου να δοθεί προτεραιότητα, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να τονίζουν στη γραµµατεία του ΚΕ.Π.Α., ότι η αίτησή τους πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά µε θέµα εγγράφου κωδικός 013 «αίτηµα για πανελλαδικές εξετάσεις» .

2. Τονίζεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές από τα Λύκεια οι γνωµατεύσεις των ΚΕ∆∆Υ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ή των Υγειονοµικών Επιτροπών, οι οποίες αναφέρονται σε αναπηρίες ή σε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες των µαθητών και αποφοίτων διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στις Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α της παρούσας εγκυκλίου.

3. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν µετά τις παραπάνω κατά περίπτωση προθεσµίες δεν θα γίνονται δεκτά, εκτός από απρόβλεπτες και έκτακτες περιπτώσεις.

4. Όσοι µαθητές και απόφοιτοι µε αναπηρία ή µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες θα εξετασθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις προφορικά, η εξέτασή τους θα γίνει µόνο στα Βαθµολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.

Επίσης, όσοι υποψήφιοι έχουν σοβαρά προβλήµατα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω, προβλήµατα λόγου και οµιλίας (δυσαρθρία, τραυλισµός) ή προβλήµατα επιληψίας εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις γραπτά στα εξεταστικά κέντρα που εξετάζονται και οι υπόλοιποι µαθητές του Λυκείου. Με τον ίδιο τρόπο θα εξετασθούν και οι µαθητές και οι απόφοιτοι µε φάσµα αυτισµού για τους οποίους τα ΚΕ∆∆Υ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα έχουν εισηγηθεί τον γραπτό τρόπο εξέτασης. Η εξέταση των µαθητών αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής ή της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου.

5. Ο τρόπος εξέτασης, η διαδικασία χορήγησης και κατάθεσης των γνωµατεύσεων για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση και η προθεσµία (έως 25-2-2015) ισχύει και για όσους µαθητές της Γ΄ Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου αποφασίσουν να µη συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2015 για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αλλά να αποκτήσουν το απολυτήριό τους µόνο µε ενδοσχολικές εξετάσεις. Οι µαθητές αυτοί µέχρι τις 25-2-2015 µαζί µε τη σχετική αίτηση για ενδοσχολικό απολυτήριο θα συνυποβάλουν στο ∆ιευθυντή του Λυκείου και τη σχετική γνωµάτευση ΚΕ∆∆Υ, ΙΠ∆ ή Υγειονοµικής Επιτροπής.

6. Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι ∆ιευθυντές των Γενικών Λυκείων, των ΕΠΑΛ, των Λυκείων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλος φορέας στον οποίο κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, πρέπει να µεριµνήσουν για την ανάρτησή της στους οικείους πίνακες των ανακοινώσεων για την ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου. Ειδικότερα οι ∆ιευθυντές των Λυκείων πρέπει να ενηµερώσουν όλους τους µαθητές της τελευταίας τάξης υπογράφοντας και σε ονοµαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση. Για την καλύτερη και έγκυρη ενηµέρωση των µαθητών, θα πρέπει να ορισθεί σε κάθε Λύκειο από ένας καθηγητής, στον οποίο θα απευθύνονται οι µαθητές προκειµένου να πληροφορούνται για τα θέµατα που αναφέρονται στην εγκύκλιο.

7. Τέλος µε νέα εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί θα σας ενηµερώνουµε για την διαδικασία αποστολής των γνωµατεύσεων των υποψηφίων που θα εξεταστούν πανελλαδικά στα Βαθµολογικά και τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.

Καλόγηρος Βασίλειος NEWS.GR

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ