Εγκύκλιος για την απόκτηση Κρατικόυ Πιστοποιητικού Πληροφορικής μαθητών Γ' Γυμνασίου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/12/2018 - 17:58 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

«Εγκύκλιος έναρξης της Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019»

Σχετ.: η με αρ. πρωτ. 211455/Δ2/06-12-2018 Υ.Α. (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

η με αρ. πρωτ. 214664/Δ2/13-12-2018 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: 6ΙΕΣ4653ΠΣ-ΚΟΝ) πρόσκληση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού λάβουν τα αρχεία με τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που θα τους αποστείλει η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, τοποθετούν τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στην Υποστήριξη Πιστοποίησης με βάση τη σειρά κατάταξής τους, τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων και τις ανάγκες της κάθε Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης, όπως αυτές καθορίζονται στον επικαιροποιημένο πίνακα τμημάτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης. Κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το τμήμα ή τα τμήματα μιας σχολικής μονάδας.

Α. Τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης αναρτούν στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο της κάθε Δ/νσης

Πίνακες με:

 • Τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί
 • Τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί
 • Τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν τοποθετηθεί σε τμήματα υποστήριξης

Τις επισημάνσεις ότι:

 • οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στις οικείες Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Παρασκευή 28-12-2018. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης .
 • Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί εφόσον επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν στις οικείες Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα αιτούνται την τοποθέτησή τους σε σχολική/κες μονάδα/ες που δεν έχουν καλυφθεί έως και την Παρασκευή 28-12-2018.

Β. Τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης αναρτούν στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο της κάθε Δ/νσης

Νέους πίνακες με:

Τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς που

 • έχουν αποδεχθεί την τοποθέτησή τους και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες.
 • Τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί και τις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετούνται.
 • Τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί λόγω μη αποδοχής τοποθέτησης έως και 28-12-2018.

Και την επισήμανση ότι:

 • οι εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί οφείλουν να αποστείλουν στις οικείες Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Πέμπτη 03-01-2019, ώρα 12:00. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.

Γ. Την Πέμπτη 03-01-2019, ώρα 15:00 οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης αναρτούν στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο της κάθε Δ/νσης τελικό πίνακα μόνο με τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί και έχουν αποδεχθεί την τοποθέτησή τους , καθώς και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες.

Δ. Από Τετάρτη 02-01-2019 έως και Δευτέρα 07-01-2019:

Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης:

 • εκδίδουν τις Αποφάσεις συγκρότησης τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ και τις αναρτούν στη Διαύγεια και στην πλατφόρμα https://invoices.espa.minedu.gov.gr.
 • συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Εποπτών Τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠπ.
 • εκδίδουν τις Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης των εκπαιδευτικών.

 

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί:

 • υποβάλουν στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους
 • παρουσιάζονται στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης και υπογράφουν αυτοπροσώπως τις συμβάσεις εργασίας

Ε. Την Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2019:

Οι προσληφθέντες εκπαιδευτικοί

παρουσιάζονται στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν προκειμένου να ξεκινήσει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται στις σχολικές μονάδες.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Το υποστηρικτικό πρόγραμμα για το ΚΠπ είναι διάρκειας σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών ανά τμήμα υποστήριξης. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται και σε συνεχόμενο δίωρο.
 • Η μη παρουσία αυτών στη Δ.Δ.Ε. για την υπογραφή σύμβασης εργασίας δεν επιφέρει ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.
 • Η παραίτηση εκπαιδευτικού μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιφέρει ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.
 • Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή σύμβασης εργασίας ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα της Δ.Δ.Ε. για το πρόγραμμα της Υποστήριξης Πιστοποίησης.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία.

Η Υποστήριξη Πιστοποίησης για το ΚΠπ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Μετά από τις 08-01-2019 θα αποσταλεί νέα ενημέρωση σε περίπτωση που προκύπτουν σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί

 • ideascentral

  europalso

Enter your email address: