Την επόμενη εβδομάδα θα εκδοθούν οι εγκύκλοι για αιτήσεις και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Τι ισχύει

Σύμφωνα με τα άρθρα 168 και 169 του νόμου 4823/2021

1. Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς, , από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

2. Μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων υπολογίζεται η συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας ως προϋπόθεση μετάθεσης.

3. Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

4. Κατ’ εξαίρεση πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού λαμβάνεται υπόψη εάν υποβληθεί μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου.

5. Μέσα στην ιδία προθεσμία μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία για μετάθεση για λόγους υγείας που έχουν ανακύψει ή διαπιστωθεί μετά την 31η Οκτωβρίου.

Τέλος σύμφωνα με διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ προς τη Διεύθυνση Π.Ε. Λάρισας με θέμα Απάντηση σε ερώτημα για την Ειδική Κατηγορία Μετάθεσης Πολύτεκνων Εκπαιδευτικών Στην ειδική κατηγορία ως πολύτεκνοι εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί που υπάγονται στις περιπτώσεις του άρθρου.6 παρ. 1, υποπαράγρ. 1, 2, 3 του ν. 3454/2006 και δεν αποκτούν την πολυτεκνική ιδιότητα ισοβίως.

Oλόκληρο το έγγραφο

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα για την Ειδική Κατηγορία Μετάθεσης Πολύτεκνων Εκπαιδευτικών

Σε απάντηση του με αρ. πρωί 1724/23-2-2020 εγγράφου σας σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη με αρ 149629/Ε2/3-11-2020 Εγκύκλιο Μεταθέσεων, δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης ως ειδική κατηγορία, έχουν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 13 Π.Δ. 50/96 (45 Α’), της παρ 8 του άρθρου 1 του ν 3194/03 (267 Α’). του άρθρου 17 του ν. 3402/05 (258 Α’), των παρ 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν 3454/06 (75 Α) και του άρθρου 52 του ν. 4115/13 (24 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/16 (125 Α’).

Από το κείμενο του ν. 3454/2006 (75 Α) όμως προκύπτει ότι με το άρθρο 6 παρ 1 (υποπαρ 1,2,3 και 4) αντικαταστάθηκε ολόκληρο το άρθρο πρώτο του ν. 1910/1944.

Επομένως είναι προφανές ότι εκ παραδρομής γράφτηκε στην ανωτέρω εγκύκλιο ότι εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης όσοι εκπαιδευτικοί υπάγονται στις παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/06, ενώ το ορθό είναι ότι εντάσσονται όσοι υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 6, η οποία αποτελείται από τις υποπαραγράφους 1, 2, 3 και 4.

Κατά συνέπεια, όσον αφορά τις μεταθέσεις, στην ειδική κατηγορία ως πολύτεκνοι εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί που υπάγονται στις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ.1, υποπαράγρ 1, 2, 3 του ν. 3454/ 2006 και δεν αποκτούν την πολυτεχνική ιδιότητα ισοβίως.