Εγγραφές- Μετεγγραφές- Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά ΛύκειαΘΕΜΑ: « (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4186/2013 (Α΄193).»

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. 60687/Δ4/17-04-2015 Υ.Α. (Β΄ 723) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. “Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια” (Β΄ 2470 )» για τις εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193) ισχύουν τα εξής :

  1. Για τη φοίτηση των μαθητών που παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων-Ειδικοτήτων στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α΄193) όπου τα όρια των απουσιών τους καθορίζονται με τον ακόλουθο πίνακα:
ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή όταν το σύνολο των απουσιών ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται δεν υπερβαίνει τις: ΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις: ΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από:
Β΄ Τάξη ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ α) 32 απουσίες μόνο για το σχολικό έτος 2014-2015,β) 30 απουσίες από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής α) 78 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 32 απουσίες είναι δικαιολογημένες για το σχολικό έτος 2014-2015β) 78 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 30 απουσίες είναι δικαιολογημένες για το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής α)από 78 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 32 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη για το σχολικό έτος 2014-2015β)από 78 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 30 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη για το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής α)32 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση για το σχολικό έτος 2014-2015β) 30 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση για το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής
Γ΄ Τάξη ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 30 απουσίες 78 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 30 απουσίες είναι δικαιολογημένες από 78 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 30 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη 30 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση
Δ΄ Τάξη ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 32 απουσίες 83 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 32 απουσίες είναι δικαιολογημένες από 83 έως 115 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 32 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη 32 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση
Β’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 33 απουσίες 75 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες από 75 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη 33 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση
Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 33 απουσίες 75 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες από 75 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη 33 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση

Τα ανωτέρω όρια των απουσιών ισχύουν για το σχολικό έτος 2014-2015 για τη Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν από το σχολικό έτος 2015-2016 και για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν από το σχολικό έτος 2016-2017.

  1. Για τις εγγραφές-μετεγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193) για το σχολικό έτος 2015-2016 ισχύει ο παρακάτω πίνακας :
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2015-2016
Α) 1. Στην Α΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:
α) Κάτοχοι ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
β) Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
γ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
δ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΤΕΣ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
2. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.,ΕΠΑ.Λ.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
3. Στη Β΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:
α) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
β) Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
γ) Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
δ)Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
ε) Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
στ)Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής οι προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
ζ) Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα ή ειδικότητα.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ια)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιβ)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιγ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιδ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιε) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
4. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται:
α) Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. β)Μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. γ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. δ)Μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
5. Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:
α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
  1. Για τις μετεγγραφές μαθητών από ΕΠΑ.Λ. σε ΓΕ.Λ. και αντίστροφα για το σχολικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ.2 του άρθρου 7, παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.4186/2013) και τις με αρ. πρωτ. 141641/Γ2/08-09-2014 (Β΄2470), 60687/Δ4/17-04-2015 (Β΄ 723) Υ.Α. ισχύουν οι παρακάτω πίνακες:
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕ ΓΕ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
ΤΑΞΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕ.Λ.:
Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Β’ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Β΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Γ ‘ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΓΕ.Λ. ΣΕ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
ΤΑΞΕΙΣ ΓΕ.Λ. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ.:
Α΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ΚΑΙ Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ. Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Β΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ. Β’ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ. Β ‘ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ. Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Η με αρ.πρωτ.8238/Δ4/19-01-2015 Εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.» παύει να ισχύει. Παρακαλούνται οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για όλα τα ανωτέρω ζητήματα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ