: Με μεγάλη αγωνία οι γονείς περιμένουν να ανακοινωθούν τα οριστικά   – Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι ενστάσεις κλείνουν την Παρασκευή 26/8 ενώ τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται στις 30/8.

Πώς θα κάνετε

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων Αιτούντων με πλήρη και ελλιπή αίτηση- δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων»), με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, και θα πρέπει να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf. Ενστάσεις ασαφείς ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς έντυπο ηλεκτρονικής ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία, ή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται και δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Τα προσωρινά αποτελέσματα:

Αναλυτικά σύμφωνα με ανακοίνωση της το χρονοδιάγραμμα ενστάσεων και αποτελεσμάτων: