ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2020: Κάντε αίτηση ΕΔΩ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/07/2020 - 08:50 | Author: Newsroom Ipaidia

Το βράδυ της Πέμπτης αναρτήθηκε από την η αναλυτική πρόσκληση για το πρόγραμμα  2020 2021. Δείτε την πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ καθώς επίσης και τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.

Οι αιτήσεις  για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ θα ξεκινήσουν από το απόγευμα της 17/7/2020. Η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά Δημοσίους Υπαλλήλους. Αυτή θα ακολουθήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Η πρόσκληση:

H Προσκαλεί

Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία

Άτομα(γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιώνή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία,

Άτομα (γυναίκες καιάνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση.που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίαςβρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβωνκαι ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Δικαίωμα υποβολής στην παρούσα Πρόσκληση,έχουν

α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναιμισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενεςή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης και

β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.Δεν έχουν δικαίωμα υποβολήςαίτησηςστην παρούσα Πρόσκληση, oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., οι οποίοιέχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του Άρθρου 3της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 1:ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ –ΟΡΙΣΜΟΙ -ΣΤΟΧΟΣ &ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.1. Ισχύον πλαίσιο Η δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» εντάσσεται:

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ.) 2014-2020του Υπουργείου Οικονομίας& Ανάπτυξης και εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης στην απασχόληση, της εξέλιξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, της συμφιλίωσης του επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για ίση εργασία» του Καν. 1304/2013.

Στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) 2014-2020,και εμπίπτει στοΘεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», Επενδυτική Προτεραιότητα 9i «Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας» ή/και 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθησητης ισότητας των ευκαιριών» του καν. 1304/2013.Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση και υλοποίηση της δράσης αυτής, είναι:

(α) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, για το τμήμα της δράσης που εμπίπτει στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. (β)οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,για το τμήμα της δράσης που εμπίπτει σε αυτά.

Σε όλες τις ωφελούμενες χορηγείται «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ.ή των Π.Ε.Π., σύμφωνα με την κατάταξή τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.(Δελτίο Τύπου ΕΛ.ΣΤΑΤ.έτους 2019«Κίνδυνος Φτώχειας»)για κάθε κατηγορία νοικοκυριού.Συγκεκριμένα, η «Αξία Τοποθέτησης» κάθε ωφελούμενηςεντάσσεταιστο ΕΠΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ., όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τηςείναι μεγαλύτερο από το όριο της φτώχειαςήστο οικείο Π.Ε.Π., όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά της είναι ίσο ή μικρότερο από το όριο της φτώχειας.

1.2. Ορισμοί

Δικαιούχος της δράσης, υπό την έννοια της παρ. 6 του άρθρου3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’), όπως ισχύεικαι σύμφωνα με τηνπαρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020ΚΥΑ,ορίζεταιη Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)Α.Ε.

 

Ωφελούμενες της δράσης,ορίζονται όσεςπληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου2 της παρούσας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο4 της υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020 ΚΥΑ και λαμβάνουν «αξία τοποθέτησης» () στις κατηγορίες Δομών του Άρθρου3 της παρούσας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο5 της σχετικήςΚΥΑ.Σημειώνεται ότι, εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «αιτούσα/σες», «μητέρα/ες», «ωφελούμενη/ες», «ενδιαφερόμενη/ες», «εργαζόμενες», «άνεργες» νοούνται αντιστοίχως και οι άνδρες -πατέρες που βρίσκονται σε χηρεία και οι γυναίκες και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια /συμπαράσταση παιδιού ή ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ).Φορείς/Δομές,ορίζονται οι πάροχοι θέσεων φροντίδας και φύλαξης ατόμων, όπως προσδιορίζονται σταάρθρα 2 και 3 της παρούσας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Άρθρο5 της υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020 ΚΥΑ.

«Αξία τοποθέτησης» (voucher),ορίζεται το αντίτιμο το οποίο καταβάλλεται, για λογαριασμό των ωφελούμενων και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησής τους,στουςΦορείςγια την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίαςβρεφών, νηπίων, παιδιώνκαι ατόμωνμε Αναπηρίαστις Δομές τους, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια τιμών, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο4 της παρούσαςκαι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο6 της υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020ΚΥΑ.1.3. Στόχος & Αντικείμενο της ΔράσηςΣτόχος της δράσης:

Η αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας,

η ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία,

η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. Αντικείμενο της δράσηςαποτελεί η παροχή στα ωφελούμενα άτομα θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε αντίστοιχες Δομές Φορέων, όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5 της σχετικής ΚΥΑ.

Οι ωφελούμενεςεπιλέγουν θέση σε Δομή/Φορέα,αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν «αξία τοποθέτησης» (voucher). H διαδικασία τοποθέτησης σε Δομήγίνεται σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Άρθρ09της υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020ΚΥΑ. Επιλέξιμες ενέργειες της δράσης, είναι:

α) η παροχή θέσεων φροντίδας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούςαντίστοιχα, β) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο,σε βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας αντίστοιχα,

γ) η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από5 έως 12 ετών,και παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικά και αισθητηριακά προβλήματα,σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(Κ.Δ.Α.Π.), και δ) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών με αναπηρία, εφήβων και ατόμων με νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία(Κ.Δ.Α.Π.μεΑ.).

Η δράση υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο Πρόσκλησης, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2020-2021(από την 1ηΣεπτεμβρίου 2020έως την 31ηΙουλίου 2021), όσοκαι η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για τις ωφελούμενες, που θα επιλεγούν.

Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που οι Δομές των ανωτέρω σημείων (α) έως (δ) είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κατ’ ελάχιστο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους, ήτοι το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. μεΑ.), λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα στον Ενιαίο  Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) υπ. αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157 (ΦΕΚ Β ́4898/1.11.2018).

Η «αξία τοποθέτησης» διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους,υπό τις προϋποθέσεις εγγραφής σε Δομή και πιστοποίησηςτου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, για το δηλωθέν διάστημα φοίτησης του τέκνου. 1.4.ΠροϋπολογισμόςΣύμφωνα με τηνυπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020ΚΥΑ, ηκατανομή του προϋπολογισμού για το έτος 2020-2021 θα γίνει ανά περιφέρεια και επιχειρησιακό πρόγραμμα,όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το 65% του προϋπολογισμού θα διατεθεί για τις δομές κατηγορίας Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, ενώ το 35% (κατ ́ ανώτατο) για τις δομές κατηγορίας Γ και Δ, με προτεραιότητα στην κατηγορία Δομής Δ. Με βάση αυτή την αρχική κατανομή τα ποσά είναι ενδεικτικά και μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά την εξέλιξη της δράσης:

Δείτε αναλυτικά όλη την πρόσκληση  ΕΔΩ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της   www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr(«Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»).Η διαπίστευση για την υποβολή της αίτησης γίνεται με τη χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TaxisNet) αποκλειστικά της αιτούσας και όχι με τους κωδικούς του/τηςσυζύγου/συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης ή άλλου προσώπου.

Ως εκ τούτου, η αιτούσα θα πρέπει ναγνωρίζει τους προσωπικούς της κωδικούς TaxisNet(username, password).Αίτηση από άνδρα γίνεται δεκτή μόνο στις περιπτώσειςπου είναι:α) χήροςήβ) κάτοχος δικαστικής απόφασης επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή Ατόμουμε Αναπηρία (ΑμεΑ).Εφεξής όπου γίνεται αναφορά σε «αιτούσα»/«μητέρα», νοούνται αντιστοίχως και:

α) άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία

β) γυναίκες και άνδρες στις/στους οποίες/-ους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια/συμπαράσταση παιδιού ή Ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ).Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι έγγαμη ή με σύμφωνο συμβίωσης απαιτείται επίσης και η συναίνεση του ετέρου μέλους(συζύγου/συντρόφου)για τη χρήσηοικονομικών του στοιχείωνστον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος.

Η συναίνεση του ετέρου μέλουςγίνεται μέσω της ίδιας εφαρμογής «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων» με τη χρήση των δικών του κωδικών-διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TaxisNet).

Η διασυνδέεται με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΔΔγια την άντληση στοιχείων και δικαιολογητικών από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ, του Μητρώου Πολιτών, ΕΡΓΑΝΗ, της ΗΔΙΚΑ ΑΕκ.λπ.Αν η άντληση των στοιχείων μέσω των διεπαφών δεν καταστεί δυνατή π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης ή αν υπάρχειδιαφωνία με τα επιστρεφόμενα στοιχεία, η αιτούσα υποβάλλει μέσω της εφαρμογής τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf (upload).Η διαδικασία της επισύναψης δικαιολογητικού ακολουθείται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει διεπαφή για την άντλησή του π.χ. πιστοποιητικά για τις αλλοδαπές ή τα Άτομα με Αναπηρία.Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται και θεωρείται υποβληθείσαόταν επιλεγείη«Οριστική υποβολή αίτησης».Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους της αιτούσας.Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται αιτήσεις που αποστέλλονται με mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).Αναλυτικές πληροφορίες αναγράφονταιστην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (υπ’Αρ. Πρωτ.9549/16.7.2020)στον ιστότοπο τηςΕΕΤΑΑΑΕwww.eetaa.grή στο paidikoi.eetaa.gr

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: [email protected]

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Α) Αίτηση: Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet(της αιτούσας)Αιτούσα ΓυναίκαΑιτών Άνδρας(χήρος ή κάτοχος δικαστικήςαπόφασης επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή ΑμεΑ)

Β) Συναίνεση ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου): Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet(τουετέρου μέλους)ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται στην αίτηση θα συμπληρώνονται αυτόματα από τις διεπαφές μέσω του ΚΕΔ. Στην περίπτωση διαφωνίας με τα επιστρεφόμενα στοιχεία ή μη άντλησης στοιχείων λόγω μη ταυτοποίησης,συμπληρώστε τα αντίστοιχα στοιχεία.

Επιλογή «Αποθήκευση»: Αποθηκεύστε όσο συχνά επιθυμείτε τα στοιχεία της αιτούσας και τα στοιχεία του/των παιδιού/παιδιών.

Μηνύματα σφαλμάτων: Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης υποχρεωτικών στοιχείων ή εσφαλμένης εισαγωγής εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων.Φροντίστε να συμπληρώσετε σωστά την αίτηση ώστε αυτά να απαλειφθούν.

Στην ενότητα δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης.Τα δικαιολογητικά που τα στοιχεία τους αντλούνται από διεπαφέςέχουν την ένδειξη «Δεν απαιτείταιεπισύναψη».Για τα υπόλοιπα επιλέξτε την επιλογή «Επισύναψη δικαιολογητικού».

Όταν είστε έτοιμες για την οριστική υποβολή της αίτησης, μεταβείτε στην ενότηταΥΠΟΒΟΛΗ.

Επιλέξτε την επιλογή «Αποδοχή όρων της πρόσκλησης».

Επιλέξτε την επιλογή «Οριστική υποβολή αίτησης».

Οι επιλογές αυτές παραμένουν απενεργοποιημένες όσο στα στοιχεία της αίτησης (της αιτούσας και παιδιού/παιδιών) υπάρχουν μηνύματα σφαλμάτων.oΑν είστε Έγγαμη ή Με Σύμφωνο Συμβίωσης απαιτείταιη επιλογή «Συναίνεση ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου). Το έτερο μέλος (σύζυγος/σύντροφος) πρέπει να μπει στην εφαρμογή να επιλέξει στην αρχική σελίδα τηνεπιλογή «Συναίνεση» και να συνεχίσει δίνοντας τους δικούς του κωδικούς TaxisNet.

Η «Οριστική υποβολή αίτησης» παραμένει απενεργοποιημένη όσο δεν υπάρχει συναίνεση του ετέρου μέλους.oΗ αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται και θεωρείται υποβληθείσα όταν επιλεγεί η «Οριστική υποβολή αίτησης». Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους σας.

Επιλογή «Εκτύπωση αίτησης»: Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που έχετε υποβάλει την αίτηση («Οριστική υποβολή αίτησης»). Η εκτύπωση της αίτησης γίνεται μόνο για δική σας χρήση.

Διόρθωση στοιχείων αίτησης: Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, έχετε τη δυνατότητανα κάνετε αλλαγές στα στοιχεία της αίτησηςγια περιορισμένο αριθμό διορθώσεων.

Επιλέξτε την επιλογή «Διόρθωση στοιχείων αίτησης».

Διορθώστε τα στοιχεία που είναι λανθασμένα, και επαναλάβετε την διαδικασία οριστικοποίησης.oΠΡΟΣΟΧΗ!Ηλεκτρονική αίτησηπου δεν είναι οριστικοποιημένη έως τη λήξη της προθεσμίας εκλαμβάνεται ως μη υποβληθείσααίτηση, ανεξάρτητα από την ύπαρξη προηγούμενων οριστικοποιημένωναιτήσεων.

Παλαιά, μη υποστηριζόμενα, λειτουργικά συστήματα (π.χ.Windows XP) ή παλαιές εκδόσεις φυλλομετρητών (browsers) μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην υποβολή της αίτησης. Φροντίστε να έχετε τελευταίες εκδόσεις φυλλομετρητών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση:[email protected]

Ακολουθεί περιγραφή όλων των στοιχείων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης, ανεξάρτητα από το αν κάποια από αυτά θα αντλούνται από διεπαφέςκαι δεν θα απαιτείται η επισύναψη του αντίστοιχου δικαιολογητικού.

Παιδικοί Σταθμοί 2020-2021Αναλυτική πρόσκληση
Παιδικοί Σταθμοί 2020-2021Οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης – απαιτούμενα δικαιολογητικά

   • ideascentral

    europalso

Enter your email address: