Αναγνώριση σε 1 – 8 εβδομάδες για τους τίτλους αλλοδαπής – Δείτε την ανακοίνωση του ΔΟΑΤΑΠ

 

Η ανακοίνωση:

Με αφορμή τη συμπλήρωση άνω των 100 ημερών από τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής, .

Από την 1η Νοεμβρίου και εντεύθεν όλες οι, οι οποίες είναι μακράν οι λιγότερες. Στο παρελθόν, οι διεκπεραίωση των αιτήσεων γινόταν σε 1-2 χρόνια ή περισσότερο.

Κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής ολοκληρώθηκε κατά προτεραιότητα η διεκπεραίωση εκατοντάδων αιτήσεων που βρισκόταν σε καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του παλαιού νομοθετικού πλαισίου.

Συνολικά, στις πρώτες 110 ημέρες εφαρμογής του νέου νόμου ολοκληρώθηκαν πάνω από 4000 αιτήσεις, όταν ο ετήσιος μέσος όρος της δεκαετίας 2010-2019 ήταν 5.350, ενώ στο ίδιο διάστημα υποβλήθηκαν 3.000 αιτήσεις.

Σε κάθε επιστημονικό κλάδο απομένουν λιγότερες από 20-30 παλαιότερες αιτήσεις σε καθυστέρηση, λόγω ελλείψεων του φακέλου ή ιδιαίτερων επιπλοκών.

Εξετάστηκαν 260 αιτήσεις των Ελληνικών πανεπιστημίων για την ένταξη πανεπιστημίων της αλλοδαπής στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του ΔΟΑΤΑΠ. Σχεδόν όλα εγκρίθηκαν και προστέθηκαν στα περίπου 3.500 ιδρύματα του Μητρώου.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκρότησης του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών, το οποίο περιλαμβάνει 140 Καθηγητές Πανεπιστημίου όλων των επιστημονικών κλάδων.

Με πρόταση του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ μειώθηκαν τα παράβολα των αιτήσεων μεσοσταθμικά κατά 20%.
Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση 35.000 έγχαρτων φακέλων και ο αριθμός τους αναμένεται να ξεπεράσει τις 100.000 στο τέλος του έργου ΕΣΠΑ που υλοποιείται. Η έναρξη του έργου συνέπεσε ακριβώς με την έναρξη εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν χάρι σε τρεις παράγοντες: α) το νέο νομοθετικό πλαίσιο, β) την έγκαιρη προετοιμασία του ΔΟΑΤΑΠ ήδη πριν από την ψήφιση του νέου πλαισίου και γ) τη σκληρή δουλειά όλου του προσωπικού για την εφαρμογή του. Η μεταρρύθμιση απελευθέρωσε το ανθρώπινο δυναμικό του ΔΟΑΤΑΠ και αξιοποίησε τη μεγάλη τεχνογνωσία του.

Έτσι, η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου έγινε χωρίς τριβές, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς προβλήματα. Ιδιαίτερα στο σκέλος της εφαρμογής του από τα Ελληνικά πανεπιστήμια, στα οποία ο ΔΟΑΤΑΠ διέθεσε την τεχνογνωσία του από την πρώτη ημέρα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο και η εφαρμογή του από τον ΔΟΑΤΑΠ αναμένεται να συμβάλουν δραστικά στην διεθνοποίηση των Ελληνικών πανεπιστημίων και στο brain gain. Η διατήρηση του ρυθμού ολοκλήρωσης των αιτήσεων δεν είναι δεδομένη. Απαιτεί σκληρή, καθημερινή και επίμονη δουλειά, χωρίς εφησυχασμό και χαλάρωση. Ο ΔΟΑΤΑΠ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει έτσι.