Με τις διατάξεις του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) προβλέφθηκε η διαδικασία και οι τρόποι αντιμετώπισης των άμεσων και επιτακτικών αναγκών στέγασης γιατην εφαρμογή της δίχρονηςπροσχολικήςυποχρεωτικής εκπαίδευσης στην επικράτεια.

Σύμφωνα δε με την παρ. 17 του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α), η δαπάνη για την τοποθέτηση των προσωρινών αιθουσών και την ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών βαρύνει τοΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Καλούνται οι Δήμοι(Ν.Π.Δ.Δ.) που περιλαμβάνονται στην παρούσα και που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)όπως αποστείλουν πρότασηεγγραφής νέου έργου για τη χρηματοδότηση της δράσης.

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα είναι στο πλαίσιο υλοποίησηςδράσης ηοποία θα χρηματοδοτηθείαπό πόρους του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), με σκοπό την εγκατάστασηαιθουσών διδασκαλίας ελαφράς λυόμενης προκατασκευήςμε τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους και τον εξοπλισμό τους, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την προσωρινήστέγαση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των δημόσιων σχολείων δια των συμμετεχόντων Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ