Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με τον (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο). Όλα όσα πρέπει να ξέρετε αναφορικά με τα προσόντα.

Σκοπός – Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η ενιαία ρύθμιση του ζητήματος του προσοντολογίου και κλαδολογίου των φορέων του Δημοσίου Τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και των οποίων οι κλάδοι και οι ειδικότητες περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του παρόντος.

2. Με το παρόν: α) ορίζονται ενιαία για τους φορείς του Δημόσιου Τομέα της παρ. 1 του παρόντος οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου και ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους, β) αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες των ως άνω φορέων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες και γ) καθορίζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των φορέων της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του παρόντος.

3. Για λόγους συστηματικούς, οι κλάδοι ταξινομούνται και ομαδοποιούνται σε τομείς.

Τι περιλαμβάνει το Π.Δ.

Άρθρο 2 – Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

Άρθρο 3 – Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Άρθρο 4 – Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Άρθρο 5 – Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρθρο 6 – Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 7 – Λοιποί δεκτοί τίτλοι πλην των ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων τίτλων της αλλοδαπής

Άρθρο 8 – Βεβαίωση επάρκειας γνωστικού αντικειμένου σπουδών ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 9 – Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και απόδειξη αυτής

Άρθρο 10 – Γνώση ξένης γλώσσας και απόδειξη αυτής

Άρθρο 11 – Εμπειρία και απόδειξη αυτής

Άρθρο 12 – Άδεια άσκησης επαγγέλματος και επίπεδο αυτής – Επαγγελματική ταυτότητα μέλους ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

Άρθρο 13 – Αντιστοίχιση υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με νέους κλάδους και ειδικότητες ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14 – Γενικές διατάξεις Μεταβατικές διατάξεις

1. Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται από το Α.Σ.Ε.Π. εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος ολοκληρώνονται με βάση το προϊσχύον πλαίσιο περί καθορισμού προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε κλάδους ή ειδικότητες. Για το προσωπικό που διορίζεται ή προσλαμβάνεται με βάση αποτελέσματα προκηρύξεων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται η διαπιστωτική πράξη αντιστοίχισης της παρ. 2 του άρθρου 13 εντός δύο (2) μηνών από τον διορισμό ή πρόσληψη αυτού.

2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσπασης ή μετάταξης κατά την παρ. 3Α του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 εκδίδεται αμελλητί για το προσωπικό αυτό η διαπιστωτική πράξη αντιστοίχισης της παρ. 2 του άρθρου 13, εφόσον η απόσπαση ή η μετάταξη ολοκληρωθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης αυτής.

3. Όπου στις κείμενες διατάξεις υφίστανται κλάδοι και ειδικότητες του Παραρτήματος Β΄ για τους οποίους πρέπει να εκδοθεί η πράξη αντιστοίχισης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13, εφεξής νοούνται οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες αυτού ως προς κάθε συνέπεια.

4. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση οργανικών θέσεων των παρακάτω νέων κλάδων και ειδικοτήτων ΥΕ του Παραρτήματος Β΄, αυτές είτε καταργούνται είτε ανακατανέμονται σε άλλους κλάδους και ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας εφαρμοζομένου του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων οργάνωσης και λειτουργίας φορέων: Με την αποχώρηση του συνόλου των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων ΥΕ, οι κλάδοι και ειδικότητες αυτές καταργούνται. Η ίδια διαδικασία κατάργησης ή ανακατανομής θέσεων εφαρμόζεται και στην περίπτωση υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του παρόντος κενών οργανικών θέσεων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων.

5. Το άρθρο 13 περί αντιστοίχισης δεν καταλαμβάνει τους προσωρινούς κλάδους και ειδικότητες των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021. 6. Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, κατά την παρ. 1 του άρθρου 15, βεβαιώσεις επάρκειας γνωστικού αντικειμένου σπουδών, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) για πτυχία ή διπλώματα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, παύουν να ισχύουν.