Δημοπρατούνται τρία από τα σεισμόπληκτα σχολεία της Λέσβου

Δημοπρατούνται τρία από τα σεισμόπληκτα σχολεία της Λέσβου

Ανοιχτό διαγωνισμό για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου του 2017 τα νηπιαγωγεία Τρύγονα και Πολιχνίτου και το ΕΠΑΛ Πλωμαρίου, προκηρύσσει η εταιρία Κτιριακές Υποδομές.

Η ΚΤΥΠ έχει αναλάβει και τα 8 σεισμόπληκτα σχολεία, πλην του δημοτικού σχολείου της Βρίσας για το οποίο δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, παρά του ότι το κολλέγιο Αθηνών είχε αναλάβει τη δέσμευση τότε δια μέσου της Περιφέρειας ότι θα αναλάβει την επισκευή του.
Να θυμίσουμε οτι η ΚΤΥΠ ολοκλήρωσε τις μελέτες για τα έξι από τα οκτώ σχολεα που υπέστησαν ζημιές. Για το δημοτικά Πολιχνίτου και Πλωμαρίου οι ζημιές είναι πολύ μεγαλύτερες και θα χρειαστεί χρόνος πολύς για την αποκατάστασή τους. Τα υπόλοιπα σχολεία έχουν μικρότερες ζημιές , τα ποσά που έχουν προυπολογισθεί σύμφωνα με παλαιότερη ενημέρωση του δήμου Λέσβου από την ΚΤΥΠ, είναι

* Δημοτικό Σχολείο Πλαγιάς, προϋπολογισμού 924.000,00 Ευρώ

* Νηπιαγωγείο Τρύγονα, προϋπολογισμού 240.000,00 Ευρώ

* Νηπιαγωγείο Μεγαλοχωρίου, προϋπολογισμού 95.200,00 Ευρώ

* Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοχωρίου, προϋπολογισμού 95.200,00 Ευρώ

* Πλωμαρίου, προϋπολογισμού 369.600,00 Ευρώ

* Νηπιαγωγείο Πολιχνίτου προϋπολογισμού 224.000,00 Ευρώ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διευθύνοντα Συμβούλου των Κτιριακών Υποδομών:

1. Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΚΤΩ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12/6/2017: ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΥΓΟΝΑΣ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ», με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 520.000,00 Ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 352.147,50 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 55.637,00 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη «1η τάξη (ή αναβαθμισμένη Α2 τάξη) και άνω» στην κατηγορία οικοδομικών έργων και τάξη «Α1 τάξη και άνω» στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 81623. Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ktyp.gr. Πληροφορίες: Θεωνάς Γρηγόριος, τηλ.: 2105272366 / φαξ: 2105272553.

4. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 22/05/2019 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 28/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

6. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης.

7. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα: στο άρθρο 95 παρ. 2(β) του Ν.4412/2016 για το σύστημα «με συμπλήρωση του ανοικτού τιμολογίου» που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης που χορηγούνται από την Αναθέτουσα Αρχή

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.387,00 € ισχύος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

9. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ με κωδικό 2017ΣΕ84700000. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Αθήνα, 23.04.2019
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Χαρωνίτης

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !

#News Tag: