1.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο, όπου να αναγράφεται ο γάμος παιδιών-αν υπάρχει) και οποιαδήποτε αλλαγή στον έγγαμο βίο σας(π.χ διαζύγιο η θάνατος με την προυπόθεση να επισυναφθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη)

2.Πιστοποιητικό Στρατού τύπου Α (για τους άνδρες)
3.Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας διπλής όψης
4.Φωτοτυπία 1ης σελίδας Βιβλιαρίου τράπεζας (όπου αναγράφεται το Ι.Β.Α.Ν με πρώτο όνομα του συνταξιούχου)
5. Α.Φ.Μ (εκκαθαριστικό Εφορίας)
6.ΑΜΚΑ (να υπάρχει σε κάποιο έγγραφο)
7.Βεβαίωση Σπουδών τέκνων (είτε πρόκειται για φοίτηση σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, είτε για Τριτοβάθμια Εκπ/ση η ΙΕΚ)
8.Ταχυδρομική Διεύθυνση σπιτιού – τηλέφωνο
9.Υπεύθυνη Δήλωση, ( ότι δεν κατέχετε άλλη θέση στο Δημόσιο η θέση σε ν.π.δ.δ, ότι δεν λαμβάνετε άλλη σύνταξη από το Δημόσιο).
10. Υπεύθυνη δήλωση, (προς ΤΠΔΥ για αποδέσμευση τυχόν δανείου από το ΕΦΑΠΑΞ)
11.Υπεύθυνη δήλωση, (προς ΔΔΕ σε περίπτωση που επιλέξετε να πάρετε τρίμηνες αποδοχές). Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι οι κρατήσεις για τα ταμεία ΜΤΠΥ θα λήξουν με την ημερομηνία λήξης των τριμήνων αποδοχών και όχι με την ημερομηνία συνταξιοδότησής σας. Οι τρίμηνες αποδοχές συμπεριλαμβάνουν τον βασικό μισθό και την οικογενειακή παροχή.
Αν επιλέξετε τρίμηνες αποδοχές τότε η τελευταία ημέρα πληρωμής θα είναι η τελευταία ημέρα του τριμήνου που αρχίζει αμέσως μετά την τελευταία ημέρα εργασίας.
Στην ίδια δήλωση επίσης θα χρειαστεί να δηλώσετε την επιθυμία σας(από αποδοχές ενέργειας η από σύνταξη) σχετικά με τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας. Αν ο εργαζόμενος επιλέξει ενεργές αποδοχές θα λάβει το κλάσμα του δώρου μέχρι την τελευταία ημέρα πληρωμής. Αν ο εργαζόμενος επιλέξει σύνταξη θα λάβει πλήρες δώρο (όχι κλάσμα) εφόσον είναι άνω των 60 ετών.(Δώρο Πάσχα από 16-12-2010 έως 15-04-2011,Επίδομα αδείας από 01-07-2010 έως 30-06-2011 και Δώρο Χριστουγέννων από 16-04-2011 έως 15-12-2011).Τα δώρα και το επίδομα αδείας λαμβάνονται μόνο από μία πηγή(ενεργές αποδοχές η σύνταξη).Η ηλικία (για το όριο των 60 ετών) υπολογίζεται από την 1η του μήνα του αντίστοιχου δώρου/επιδόματος.(Ν.3847/2010,Αρ.Φύλλου 67/11-05-2010).
12. Υπεύθυνη δήλωση, ( που διαγράφετε ό,τι δεν σας ταιριάζει σύμφωνα με το πρότυπο που σας δίνουμε)
13. Αιτήσεις για απονομή σύνταξης (θα σας δοθούν απ την αρμόδια ΔΙ.ΔΕ). Είναι τέσσερις σε αριθμό- μία για ΓΛΚ και από μία στα τρία ταμεία).
Σημείωση :Τα δικαιολογητικά με αριθμό 9,10,11,12,13 θα τα παραλάβετε απ την αρμόδια ΔΙ.ΔΕ.