Δικαιολογητικά καταβολής εξόδων κίνησης σε εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/01/2016 - 13:28 | Author: Newsroom Ipaidia

Τα δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών για τις μετακινήσεις του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γεώργιου Χουλιαράκη, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( φ.20/τ.

Β/2016).

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

Γ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (νυν Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)

1.Για την καταβολή των προβλεπόμενων εξόδων κίνησης στο εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό του Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (νυν Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), που μετέχει στην προετοιμασία και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων:

α. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε δύο (2) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και τον οικείο προϊστάμενο, στην οποία αναφέρονται κατά περίπτωση:

το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, ο κλάδος, η ειδικότητά του, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία λογαριασμού, οι ημερομηνίες μετακινήσεων, ο τόπος μετάβασης, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς, η δαπάνη των εισιτηρίων, αναλυτικά και στο σύνολο.

β. Αντίγραφο της απόφασης συμμετοχής του στην προετοιμασία και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων.

γ. Το εισιτήριο ή την απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού.

δ. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, εφόσον μετακινούνται με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, για την καταβολή της χιλιομετρικής αποζημίωσης.

ε. Αποδείξεις διοδίων κατά τη μετακίνηση με Ι.Χ. Όσοι μετακινούμενοι διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα διέλευσης προσκομίζουν, από την Εταιρεία Διαχείρισης Διοδίων, κατάσταση διελεύσεων στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα διέλευσης από το σταθμό διοδίων.

στ. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

2. Για την καταβολή των προβλεπομένων εξόδων κίνησης στους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για τη συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου:

α. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε δύο (2) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και τον οικείο προϊστάμενο, στην οποία αναφέρονται κατά περίπτωση: το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, η ιδιότητα, ο κλάδος ή η ειδικότητά του, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία λογαριασμού, οι ημερομηνίες μετακινήσεων, ο τόπος μετάβασης, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς, η δαπάνη των εισιτηρίων, αναλυτικά και στο σύνολο.

β. Αντίγραφο της απόφασης διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

γ. Το εισιτήριο ή την απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού.

δ. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, εφόσον μετακινούνται με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, για την καταβολή της χιλιομετρικής αποζημίωσης.

ε. Αποδείξεις διοδίων κατά τη μετακίνηση με Ι.Χ. Όσοι μετακινούμενοι διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα διέλευσης προσκομίζουν, από την Εταιρεία Διαχείρισης Διοδίων, κατάσταση διελεύσεων στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα διέλευσης από το σταθμό διοδίων.

στ. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου

Το ΦΕΚ

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso