Δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης αντιστοιχίας τίτλων και τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  γενικής εκπαίδευσης αλλοδαπής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/07/2018 - 09:17 | Author: Newsroom Ipaidia

Δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης αντιστοιχίας τίτλων και τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

 

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή για επαγγελματική χρήση οφείλουν να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

 

  1. Πρωτότυπο Τίτλο σπουδών ή πρωτότυπη Βεβαίωση σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων, επικυρωμένα με  τη  σφραγίδα της  Χάγης (APOSTILLE).

Για χώρες εκτός Χάγης:

α.  Με θεώρηση από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης και

β. επικύρωση από ελληνική διπλωματική ή προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου.

 

  1. Επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών (Απολυτηρίου ή Βεβαίωσης φοίτησης)

α) από τη μεταφραστική υπηρεσία  του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10,

Μοναστηράκι), ή

β) από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης του εγγράφου επικυρωμένη από τις Ελληνικές Προξενικές αρχές της χώρας αυτής ή

γ) από Δικηγόρο – μεταφραστή με θεώρηση της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο.

 

  1. Για τους Απολυτηρίους Τίτλους Γενικής Μέσης Εκπαίδευσης στους οποίους δεν αναγράφεται το δικαίωμα πρόσβασης στα Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης της χώρας προέλευσης (Πανεπιστήμια) στον ίδιο τον Τίτλο, χρειάζεται επίσης:
  • Βεβαίωση του Μορφωτικού Ακολούθου της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, η οποία θα βεβαιώνει το δικαίωμα εισαγωγής στα Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης της χώρας προέλευσης (Πανεπιστήμια) με τον Τίτλο αυτό, στην οποία θα μνημονεύεται ο αριθμός Μητρώου του τίτλου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Πρέσβη από το Ελληνικό ΥΠΕΞ και επίσημα μεταφρασμένη από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠΕΞ ή από Δικηγόρο – μεταφραστή, όπως και για τα υπό στοιχεία 2α και 2γ,
  • Βεβαιώσεις που δίνουν δικαίωμα πρόσβασης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας προέλευσης του Τίτλου και έχουν εκδοθεί για το συγκεκριμένο απολυτήριο, είτε από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που εξέδωσε τον Τίτλο, είτε από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας προέλευσης του Τίτλου, γίνονται, επίσης, δεκτές. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ό,τι και στις παραγράφους 1 και 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτός και δεν θα εκδίδεται αντιστοιχία, αν δεν είναι πλήρης.

 

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: