Δικαιολογητικά αίτησης συνταξιοδότησης εκπαιδευτικού (Αιτήσεις 21-30/4)

Δικαιολογητικά αίτησης συνταξιοδότησης εκπαιδευτικού (Αιτήσεις 21-30/4)

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται από τις 21 και μέχρι 30 Απριλίου από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους, εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν ανακαλέσει με δήλωση του, εντός μήνα που δικαιούται, την αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλλει.

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΝΟΜΑ :
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ :
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :
Α.Δ. ΤΑΥΤ. :
ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ :
ΕΚΔ. ΑΡΧΗ :
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ :
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΟΔΟΣ :
ΑΡΙΘΜ. :
ΠΟΛΗ :
Τ.Κ. :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

Υποβάλλω την παραίτησή μου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) και της παρ. 2 (τελευταίο εδάφιο) του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε (Ν. 4072/2012 άρθρο 329 παρ. 6 εδάφιο β) και ισχύει σήμερα (Ν. 4186/2013 άρθρο 36 παρ. 20) και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες για την αποδοχή της και την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής μου σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 7 της υπ’αριθμ. 105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1340/ 16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης, με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

΄Οσοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση παραίτησης από 21 μέχρι 30 Απριλίου θα πρέπει για την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνταξιοδότησης να προσκομίσουν στην υπηρεσία μέχρι 31 Μαΐου:
1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
2. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ (μόνο για τους άντρες).
3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης.
4. ΑΜΚΑ
5. Σε περίπτωση λύσης γάμου με διαζύγιο προσκομίζεται το διαζευκτήριο και η δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα που σπουδάζουν.
6. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο να αναγράφεται ο Ι.Β.Α.Ν (με πρώτο όνομα του συνταξιούχου) εάν επιθυμούν να είναι διαφορετικός από το μισθοδοτικό τους λογαριασμό.
7. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή άλλου αποδεικτικού μέσου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.
8. Πιστοποιητικό φοίτησης από ΑΕΙ ή ΤΕΙ για τέκνα που σπουδάζουν μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας ή βεβαιώσεις φοίτησης στη Β/θμια Εκπ/ση στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή μέχρι και το 18ο έτος. Για τα παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να είναι μεταφρασμένη και επικυρωμένη από την αρμόδια προξενική αρχή ή το Υπ. Εξωτερικών.
9. Για τους άνδρες που έχουν κάνει εξαγορά της στρατιωτικής θητείας : α) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ και β) το πρωτότυπο παράβολο κατάθεσης του ποσού αν εξοφλήθηκε εφάπαξ ή βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών αν εξοφλήθηκε τμηματικά ή εφόσον εκκρεμεί σε εξόφληση βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για τον τελευταίο μήνα παρακράτησης. Για όσους έχουν κάνει αίτηση εξαγοράς και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση από το Γ.Λ.Κ. θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τον αριθμό με τον οποίο πρωτοκολλήθηκε η σχετική αίτηση επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).
Για κάθε άλλη εξαγορά χρόνου λοιπών συντάξιμων υπηρεσιών (ιδιωτικού χρόνου ασφάλισης, της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού) και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2011 (έτη σπουδών, πλασματικός χρόνος παιδιών, χρόνος εκπαιδευτικής άδειας) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ. Για όσους επιθυμούν να αναγνωρίσουν έτη σπουδών για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, πιστοποιητικό φοίτησης από τη Σχολή, όπου θα αναφέρονται τα απαιτούμενα έτη φοίτησης. Για όσους έχουν κάνει αίτηση εξαγοράς και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση από το Γ.Λ.Κ. θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τον αριθμό με τον οποίο πρωτοκολλήθηκε η σχετική αίτηση επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).
10. Αιτήσεις απονομής (4 ξεχωριστές) κύριας, επικουρικής σύνταξης (Ε.Τ.Ε.Α.), μερίσματος (Μ.Τ.Π.Υ.) και ασφαλιστικής παροχής (εφάπαξ).
11. Υπεύθυνη δήλωση για συνταξιοδότηση.

Τις Αιτήσεις απονομής και την Υπεύθυνη Δήλωση θα τις παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία μας κατά την υποβολή της Αίτησης Παραίτησης.

Στο εξής οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα (Ν. 4151/2013 αρθ. 4 παρ. 16) ενώ η προκαταβολή της σύνταξης κατατίθεται κάθε 10 του μηνός.

Σύμφωνα με το Ν. 4151/2013 (αρθ.1 παρ. 1.1α) κάθε υπάλληλος που συνταξιοδοτείται με παραίτηση λαμβάνει κάθε μήνα και μέχρι την απονομή της σύνταξής του προκαταβολή σύνταξης ίση με το 50% του βασικού μισθού του Οκτωβρίου του 2011.

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !